Zalim Patron

21 Ağustos 2017 Pazartesi | 10:34
Hüseyin Garip
Eskiler, “ İnsan her gün Şiş Kebabı yerse bıkar” der.

Kıbrıs Town Houses

Ben de her yazıda vergiden bahsederek sizleri sıkmak istemem.

Bu günkü konumuz iş yasası ile ilgili.

 

Sürelere uymayan taraf için yükümlülük nedir?

İş yasasına göre;

“Bu fıkrada belirtilen bildirim zorunluluğuna uymayan taraf yukarıdaki belirtilen sürelere ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır”

Örnek vererek konuyu basitleştirelim.

“(d) Hizmet süresi beş yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra”

Yasaya göre İşveren, işten çıkarmak istediği çalışanına altı hafta öncesinden bildirimde bulunmak zorundadır.

Ancak, işi bırakmak isteyen işçi de işi bırakacağını aynı sürede İşverene bildirmek zorundadır.

İhbar süresi,  her iki tarafın da hakkını koruyan bir düzenlemedir.  İhbar süresinde işçi yeni bir iş, İşveren de ayrılan işçinin yerine yeni bir işçi bulma fırsatı yakalayacaktır.

İşveren, işten çıkarmak istediği işçisini işten hemen çıkarabilir mi?

İşveren, altı haftalık ücretini ve varsa diğer haklarını ödemek koşuluyla, işçisini ertesi gün “mahalleye” gönderebilir.

Ancak işçinin bildirim süresince alacağı maaşı peşin ödeyerek işi hemen bırakma hakkı yoktur.

İşçi her hangi bir bildirimde bulunmadan işi bıraktığını bildirirse ne olur?

Yasal düzenlemeye göre aynı iş yerinde beş yıldan fazla çalışmış olan bir işçi, her hangi bir bildirimde bulunmadan işi bırakırsa İşverene altı haftalık ücret toplamı kadar tazminat ödemek zorundadır.

Ancak gerçek hayatta maalesef öyle değildir.

Konuyu basitleştirerek anlatalım.

İşveren,  dönerci ustasını bir gün komşu dükkânda döner keserken görebilir.

İşveren,  çaresiz kalır.

Merak ederim, Patron Çalışma Dairesine gidip işçinin bildirim ödevine uymadan işi bıraktığını şikâyet ederse ne olur?

İşçi Çalışma Dairesine gidip şikâyet ederse ne olur?

Çalışma Dairesi Müfettişleri anında veya ertesi gün iş yerine gidip işverene,  hakkında şikâyet olduğunu, işçisinin haklarının ödenmesi gerektiği uyarısı yapılıp tutanak düzenlenir.

Siz bu güne kadar, işi bildirimsiz bırakan işçi hakkında Çalışma Dairesinin soruşturma açtığını duydunuz mu?

Belki var, ancak ben ne duydum; ne de gördüm.

Fesih bildirimi yazılı mı yapılır?

Evet, fesih bildirimi yazılı yapılır.  İşveren fesih bildirimine, fesih nedenlerini yazmak zorundadır.

Feshin yeterli nedene dayandığının ispat yükümü işverene aittir. Yeterli neden münhasıran hizmet ilişkisine dayanan nedendir.

İşçinin Fesih bildirimine itiraz hakkı var mı?

Evet.  İşçi, fesih bildiriminde gösterilen nedenin yeterli olmadığını veya fesih bildiriminde gösterilen suç ve/veya kabahati işlemediğini öne sürerek; yetmiş beş gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı vardır. İşçi mahkemeden feshin geçersiz olduğu hakkında emir talep edebilir.

İşçinin feshe dayalı olan ve olmayan diğer hakları ile işten durdurulduğu andan başlayıp mahkemenin sonuçlandığı döneme ait maddi ve manevi kayıplar için tazminat isteme hakkı vardır.

Haksız fesihlerde tazminat var mı?

Evet. Hizmet akdinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi halinde ihbar sürelerine ait ücretlerin üç katı tutarı işçiye tazminat olarak ödenir.

İşçi işi bırakması halinde, tazminat öder mi?

Hayır. Süresi belirli olan hizmet akdi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce veya bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp diğer bir işverenin işine girmesi halinde, eski işverenin uğradığı zarardan sorumludur. Eski işveren uğradığı zararın tazmini için mahkemeye başvurur. Mahkemeye başvurmazsa hak talep edemez.

Hizmet süresi belli akitler nasıl feshedilebilir?

Süresi belirli olan hizmet akitlerinin süresi sona erdiğinde feshedilip edilmeyeceğinin sürelere riayet edilerek, karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Süre sonunda çalışmak istemeyen işçi ve/veya işçisiyle çalışmaya devam etmek istemeyen işveren ( her ikisi de) karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

İşten duracağını süresinde bildiren işçinin hakları nelerdir?

Belirsiz süreli hizmet akitlerinde işten duracağını süresinde bildiren işçinin,  iş saatleri içinde ücret kesintisi yapılmadan yeni iş arama hakkı vardır.
İşçi günde iki saat iş aramaya gidebilir.  İşveren, işçinin iş aramaya gitmesine engel olamaz

Elektronik ortamda özellikle Facebook ortamında, özel sektör çalışanın; işverenin insafına kalmış zavallılar, gariban oldukları paylaşılır.

Halkımız arasındaki yaygın kanaate göre işverenler zalim, kan içici, gaddar ve egoistlerdir. İsçinin iş güvenliği işverenin iki dudağı arasındadır.

Canı çeken işveren, istediği anda işçisini kapının önüne koyar.

Hal bu ki işini yapan, kalifiye işçinin iş güvenliği kendisidir.

Hiçbir işveren, işe yarayan elemanını kapının önüne koyarak, işini bozmaya ne cesaret edebilir, ne de teşebbüs edebilir.

İki tarafa da barışçıl bir çalışma ortamı dilerim.

 

SON