Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri

Bu hafta özetlenecek Resmi Gazete’ler; 25, 26, 27, 28 Şubat 2019 tarihli ve 24, 25, 26 ve 27 sayılı olup, toplam; 128 sayfadan oluşmaktadır.

 


Çalışması ve mali durumu hakkında yapılan denetim sonucunda, ilgili Yasa’nın, Kooperatif Şirketler Mukayyidi’ne verdiği yetkilere binaen Taşpınar Kooperatif Kredi Şti.’nin tasfiye edilmesine emir verildi.

 

“Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yasa’nın; değişen maddeleri şunlardır; “İşlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, Enstitüye bağlı aşağıda belirtilen kuruluşlar, Enstitü tarafından döner sermaye ile çalıştırılabilir: (1) Lefkoşa ve Gazimağusa Fidan Üretim ve Satış İstasyonu, (2) Güzelyurt Araştırma, Eğitim ve Üretim İstasyonu, (3) Türkmenköy Araştırma, Eğitim ve Üretim İstasyonu.” ile “Enstitünün Bütçe Hazırlanması ve Uygulanması” ile alakalıdır.

“Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik; “Üstün verimli ve en kaliteli meyve, sebze, asma ve çiçek tür ve çeşitlerini saptamak.” maddesi eklendi.

“Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bütçe; 50.200.000 TL olarak saptanmış ve tüm ayrıntıları ile yayımlanmıştır.

HALİL MARAŞLI TRADING LTD.’in tasfiyesine emir verilmiş, TAN COMPANY LTD.ve TURGÜN & CO. LTD’in kayıtlarının silinmesine ve SYRA TASARIM LTD.’in ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanması ile, Mukayyitlik sicilindeki kayıtlarının silineceği ve feshedileceği ilan olunmuştur.

“Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü” yayımlanmıştır. Yükselme Sınavını Oluşturan Testlerin Kapsamları yeniden belirlenmiştir.

“1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü” yayımlanmıştır. Değişiklik; “Motosikletlerin ön tarafında plaka takılması zorunluluğu bulunmamaktadır.” hükmünün getirilmesidir.

“Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü” yayımlanmıştır. “Esas Tüzüğün 9’uncu, 11’inci, 13’üncü ve 14’üncü madde kurallarına bakılmaksızın 2017-2018 üretim yılında kuraklık kapsamına alınmayan arazilerdeki verim kaybı göz önünde bulundurularak üreticilere dönüm başına 20 TL ödeme yapılır.” hükmü getirilmiştir.

“Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama (Değişiklik) Tüzüğü” yayımlanmıştır.

“1991 Postalar (Genel Posta Ücretleri) (Değişiklik) Tüzüğü” yayımlanmıştır. Bu iki tüzük içerisinde yer alan yüzlerce kalem hizmetin ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol görevden alınmıştır.

10 yabancı uyruklu kişiye satın almak istedikleri taşınmaz malları almaları için izin verilmiştir. Ayrıca; Önder Ceylan’a ve Nemir İbrahim Seyfittinoğlu’na, ilgili kararname gereğince ikinci taşınmaz mallarını almaları için izin verilmiştir.

Lapta, Akdoğan ve Beyarmudu, Mehmetçik, Çatalköy, Alsancak Belediyelerinin 2019 Yılı Mali Bütçeleri onaylanmıştır.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına Muharrem Saygılı, As Başkanlığa Emre Efendi ve üyeliğe de Şevki Barutçu atanmıştır.

“Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Dairede fiilen tahsilat işlemlerini yapan personele, maaşlarına ek olarak her ay brüt maaşlarının % 2,5 (yüzde iki buçuk)’u oranında “Kasa Tahsisatı” verilir. Ancak “Kasa Tahsisatı”, emeklilik amaçları ve hayat pahalılığı bakımından dikkate alınmaz.” hükmü getirilmiştir.

“Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında % 1,5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında% 1,5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın getirdiği değişiklikler; “(6) (A) Taraflar, boşanmaları halinde, boşanma hükmünü Nüfus Kayıt Dairesine sunmak suretiyle bekarlık soyadına geri dönerler. Ancak, boşanmış taraflardan herhangi birisi, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aile soyadını kullanmaya devam edebilir. Boşanma sonrasında aile soyadının kullanılmasına itirazı olan tarafın Mahkemeye başvurma hakkı vardır. (B) Taraflardan birisinin evlilik devam ederken ölümü halinde, hayatta olan taraf, evlilik birliği içerisinde kullanmakta olduğu soyadını, herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın kullanmaya devam eder. Ancak, hayatta olan taraf, bekarlık soyadına dönmek istediğini Nüfus Kayıt Dairesine bildirmek ve ölüm belgesini sunmak suretiyle bekarlık soyadına dönebilir. (C) Tarafların bu maddeye uygun olarak sundukları beyannameye dayanarak soyadları belirlenmiş olan çocukların bu soyadları, yukarıdaki (5)’inci fıkradaki kural saklı kalmak üzere, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da korunmaya devam eder.” şeklindedir. Ayrıca iki de geçici madde eklenmiştir.

“Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre; “Üreticiler, tanımlanma ve kayıt için aşağıdaki ücretleri öder:

Her bir; (A) işletme için 50 TL (B) Sığır (bovine) için 5 TL (C) Domuz (porcine) için 3 TL (Ç)Tek tırnaklı (equidea) hayvan için 10 TL (D) Ev hayvanı için 10 TL (E) Koyun (ovine) ve keçi (caprine) için 1 TL (F) Diğer hayvanlar için 10 TL

Ancak, sahipsiz ev hayvanlarının barındırıldığı, beslendiği ve ihtiyaçları için gerekli ortamın sağlandığı tesislerde bulunan ev hayvanlarının kaydı için herhangi bir ücret alınmaz.

Yukarıdaki ( l)’ inci fıkrada öngörülen ücretlerin ödenmemesi halinde, ilgili işletme veya hayvanlar, Dairenin bilgisayar veri tabanına geçici olarak kayıt edilir. Ancak, söz konusu hayvanlar ve işletmeler için hiçbir belge düzenlenmez. Ücretlerin on beş iş günü içinde ödenmemesi halinde, işletmelerden veya işletmelere olacak hayvan hareketleri Daire tarafından durdurulur ve söz konusu ücretler Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca gecikme zammı ile tahsil edilir.”

Kıbrıs Vakıflar idaresi 2019 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi onaylandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının kurak geçen 2018 yılının hayvan besleyicileri üzerinde yarattığı olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek ve sahip oldukları küçükbaş hayvan varlıklarının idamesini sağlayarak ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayvan başı Doğrudan Gelir Desteklerinin 2’nci taksit ödemelerini daha güncel olan Haziran beyanları yerine Aralık beyanlarının esas alınarak yapılması onaylandı.

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından; Mehmet Çakır, Ahmet Açıkalın, Beyhan Gündoğ, Pehlivan Öztekin ve Osman Açıkgöz’ün  KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verildi.

Ülkemizde düzenlenecek konser ve temsillerde opera sanatçısı olarak deneyim ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında hizmetlerine ihtiyaç duyulan, Tuğrul Enver Töre ile Sermin Dikmen Töre’nin, sözleşmeli olarak istihdam edilmesine karar verildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı Tanıtma Dairesinde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan, Ömer Özgüç’ün hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmesine karar verildi.

TAK HİZMETLERİ 1 OCAK 2019-30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİ ÜCRET TARİFESİ

HİZMETLER AYLIK ÜCRET

 1. RUM BASINI
 2. a) Aylık Bülten (Elden) 1,420.-TL
 3. b) Bir Adet 20.-TL
 4. c) Aylık (Faksla) 1,650.-TL+PTT Masrafı
 5. d) Aylık Router’den (internet) 1,650.-TL
 6. TÜRKÇE BÜLTEN
 7. a) Aylık Bülten (Elden) 1,420.-TL
 8. b) Bir Adet 20.-TL
 9. c) Aylık (Faksla) 1,650.-TL+PTT Masrafı
 10. d) Aylık Router’den (internet) 1,650.-TL
 11. FOTOGRAF SERVİSİ
 12. a) Aylık Servis (Elden) 1,420.-TL
 13. b) Aylık Router’den (İnternet) 1,650.-TL
 14. KKTC Dışına internet veya Faksla

Önemli Haberleri Geçme 2,840.-TL+PTT Masrafı olarak belirlendi.

Lefke Belediyesinin; emekliye ayrılacak olan personellerin emeklilik ikramiyelerini, kıdem tazminatlarını , sigorta prim ve depozit borçlarını ödeyebilmek amacı ile Lefke Belediyesi’nin Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den 10 yıl (120 ay) vadeyle, 2.500.000 TL borçlanmasını onaylandı.

Hakkı Huzur Tahsisatları’na ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu H(K-I)113-2016 sayı ve 12.5.2016 tarihli kararın, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle tadil edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı 1.450 TL/Ay

Yönetim Kurulu Üyeleri 1.160 TL/Ay

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar