Tek sorun Kıb-Tek

7 Ekim 2013 Pazartesi | 11:35
Tek sorun Kıb-Tek
Kıbrıs Town Houses

BELİRSİZLİK VAR: “2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” Kıb- Tek özelleştirmeye hazırlanmasını öngörüyor. Hükümet ise özerkleştirmede kararlı. Programım tamamı üzerinde “tarihlerde oynama” uzlaşına varıldı, Kıb- Tek konusunda belirsizlik var

SÜREÇ BELLİ: “2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nı uygulamayı kabul eden CTP-DP Hükümeti’ni oldukça zor bir süreç bekliyor. Hükümet Kıb-Tek’ten çalışma yaşamına, ekonomiden kamu düzenine kadar bir çok yasayı geçirmek için yoğun bir mesai harcayacak

TARİHLERDE REVİZYON: Havadis’in güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Başbakan Özkan Yorgancıoğlu sözlü olarak da programın uygulanması konusunda uzlaştı. KKTC’nin “tarihlerde oynama” talebi uygun bulundu

KIB-TEK HARİÇ: Hükümet, programın tamamını uygulayacağını taahhüt etse de, Kıb- Tek’in özelleştirilmesini öngören maddeyi uygulamak istemiyor. Hükümet, Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi için adım atma niyetinde. Adımların ne olacağı ise merak konusu

Bertuğ TOPAL
“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” nedeniyle Cumhuriyetçi Türk Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler koalisyon hükümetini önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Hükümetin “2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nı uygulamayı hem yazılı hem de sözlü olarak kabul etmesinin ardından hükümet için programda sıkıntı yaratacak en önemli noktanın Kıb-Tek olduğu görülüyor. Programa göre Kıb-Tek’in özelleştirmesi gündemde iken hükümet programında Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi konusunda yer alan ifadeler önümüzdeki dönemde hükümetin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Hükümet yoğun bir mesai harcayacak
“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nı uygulamayı kabul eden CTP- DP hükümeti Kıb-Tek’ten çalışma yaşamına, ekonomiden kamu düzenine kadar bir çok yasayı geçirmek için yoğun bir mesai harcayacak.

Tarihlerde revizyon
Havadis’in güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Başbakan Özkan Yorgancıoğlu sözlü olarak da programın uygulanması konusunda uzlaştı. KKTC’nin “tarihlerde oynama” talebi uygun bulundu.

Çok sayıda yasa gerekli
“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” kapsamında programın uygulanması için bir çok yasaya gereksinim duyuluyor. Özellikle Kıb-Tek konusunda atılacak adımların öncesinde sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi noktasında geniş bir yasaya gereksinim duyuluyor. Öte yandan Kıb-Tek üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarında bir ayrıştırmaya gidilmesi gündemde.

Program Aralık 2013’ü gösteriyor
Programda yer alan bir çok uygulamada Aralık 2013 tarihi dikkat çekiyor. Yapılacak program çerçevesinde yeni yasa çalışmaları için Aralık 2013 tarihi milat olarak kabul ediliyor. Hükümet, programın tamamını uygulayacağını taahhüt etse de, Kıb-Tek’in özelleştirilmesini öngören maddeyi uygulamak istemiyor. Hükümet, Kıb- Tek’in özerkleştirilmesi için adım atma niyetinde.

Programa göre Kıb-Tek için yapılması gerekenler:
– Enerji sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi için bir yasa çıkarılacaktır. Haziran 2013.
– Kıb-Tek üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarına göre ayrıştırılacaktır. Ekim 2013.
–  Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kayıp kaçağın azaltılması ve tahsilatın artırılması amacıyla elektrik dağıtım sisteminin işletme hakkı devrilecektir. Aralık 2013.
– TC ile KKTC arasında denizaltından elektrik iletim projesi gerçekleştirilecektir. Mart 2014
– Enerji ihtiyacının belirli bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sağlanacaktır. Program dönemi boyunca.
– Enerji erimliliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alınarak Enerji Verimliliği Eylem Planı çıkartılacaktır. Mart 2014.

***
İstihdam edileceklerin sayısı elçilikle belirlenecek

“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”na göre devlete yapılacak istihdamlarda sayı Elçilik ile müşterek tespit edilecek. Yine programa göre istihdam edilecek personelin sayısı yıl içerisinde emekli olan personelin % 25’ini aşmayacak.

Kamu personeli konusunda yapılması gerekenler
– Özelleştirme Yasası kapsamında alınacaklar hariç olmak üzere kamuda bir yıl içinde yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı (geçici personel dahil); program dönemindeki her yıl için merkezi idarelerde 2010-2012 Program döneminde emekli olanların %25’ini aşmayacak şekilde ilgili yıl Bütçe Yasası’nda düzenlenecektir. (Program Dönemi Boyunca)
– Bakanlıkların ve idarelerin (vergi, bütçe ve gümrük dairesi vb.) nitelikli (uzman) personel ihtiyaçları öncelikle karşılanacaktır. (Program Dönemi Boyunca)
– Program döneminde istihdam edilecek personel sayısı en geç 2013 yılı Ocak ayının sonuna kadar taraflarca müştereken tespit edilecek, izleme ve gözden geçirmeler tespit edilen bu sayılar üzerinden yapılacaktır. (Program Dönemi Boyunca)
– Tüm kamu kurumlarında istihdam edilen personel ile her ne ad altında olursa olsun yapılan düzenli ödemelere (emekli, sosyal yardım, burs, özürlü vb) ilişkin kişi sayısındaki gelişmeler aylık olarak izlenecektir. (Program Dönemi Boyunca)

***
Kıdem tazminatı tamamen kaldırılıyor

Program çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları bölümünde kıdem tazminatının kaldırılacak açık bir şekilde ifade ediliyor. Mevcut veya dondurulmuş kıdem tazminatları ise program çerçevesinde ödenip kapatılacak. Kayıt dışı iş gücü ile mücadelenin devam ettirileceği ve fonlar üzerindeki yüklerin disiplin altına alınacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları
– Kayıt dışı işgücü ile mücadeleye devam edilecek, sosyal güvenlik fonlarının üzerindeki yükler disiplin altına alınacak ve böylece sosyal güvenlik fonlarının uzun dönem aktüeryal dengesi sağlanacaktır. (Aralık 2013)
– Kamu kurum ve şirketleri ile yönetimi kamu eliyle yürütülen bankalarda kıdem tazminatı kaldırılacak, mevcut veya dondurulmuş kıdem tazminatları bir program çerçevesinde ödenip kapatılacaktır. (Program Dönemi Boyunca)
– Kamu kurum ve şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri ile kamudan yüksek olarak belirlenen ihtiyat sandığı kesintileri kamu ile eşitlenecektir. (Program Dönemi Boyunca)

***
Programda Sayıştay vurgusu

“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nda Sayıştay denetiminin güçlendirilmesi amacıyla bazı yasal düzenlemelerin yapılması istendi. Aralık 2013 tarihine kadar Sayıştay denetinin uluslararası düzeye çıkarılması arzulanıyor. Kamu Mali Yönetimi’nin güçlendirilmesi alt başlığı altında ayrıca AB uyum yasaları için yasal düzenleme öngörülüyor.

Kamu Mali Yönetimi’nin güçlendirilmesi

– Sayıştay denetiminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, Sayıştay denetimi uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir. (Aralık 2013)
– Fonların gelirleri bütçe geliri yapılarak, vermekte oldukları hizmetlerin bütçe ödenekleriyle gerçekleştirilmesi sağlanmak suretiyle fonlar tasfiye edilecektir. (Eylül 2013)
– Merkezi yönetim, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ihale uygulamalarında AB kriterlerine uyum ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla yeni bir İhale Yasası çıkarılacaktır. (Aralık 2013)
– Bütçe kanunlarıyla verilen ödenek miktarlarına uyulacak, ödeneksiz avans ve imprest verilmeyecek, ödeneksiz görev zararı verilmemesi esas olup, ödeneği olmadığı durumlarda kamu kuruluşları ve şirketlerine zarar doğuracak görev verilmeyecektir.

***
Bankalar Yasası’na düzenleme

Programda öz kaynak tutarının AB normlarına çıkarılması öngörülürken yeni bir Bankalar Yasası isteği de belirtiliyor. İşte programda yer alan bankacılık sisteminde ve aracı finans kuruluşları ile ilgili alınacak tedbirler:

Bankacılık sisteminde alınacak tedbirler
– Öz kaynak tutarının AB normlarına yükseltilmesi, katılım bankacılığına olanak sağlanması vb. hususlara imkân verecek şekilde Bankalar Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
– Yönetimi kamu eliyle yürütülen bankaların yeniden yapılandırılması ve bankacılık dışı faaliyetlerin elden çıkarılması için gerekli önlemler alınacaktır.
– Mevduat garantisinin kapsamının bir gerçek kişinin bir bankada sahip olduğu tüm hesapları üzerinden belirlenecek limite göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan yasa değişikliği gerçekleştirilecektir.

Aracı finans kuruluşları ile ilgili alınacak tedbirler
– Bankalar Yasası dışında faaliyet gösteren mali kuruluşların denetim ve izleme sistemlerinin güçlendirilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılacaktır.
– Mevduat toplayan ve kredi veren kooperatiflerin mali yapı ve işlemlerinin denetim ve gözetimlerinin bir sisteme kavuşturulması ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.
– Tasfiye halindeki bankaların alacaklarının tahsilâtını hızlandıracak ve TMSFİF’ye temlikine imkan verecek yasal düzenleme yapılacaktır.
– Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa çıkarılacaktır.

***
Tarım için Master Planı

Program tarım, su ve denizcilik alanında da bazı yasa ve düzenlemeler içeriyor. Tarım için yeni düzenlemeler içermesi beklenen Tarım Master Planı hazırlanmasını öngören programda, çiftçi, hayvan ve balıkçılık adına bilgi sistemleri kurulması öngörülüyor.

Tarım alanında alınacak tedbirler
– Üretimde etkin ve verimli tarım uygulamalarına sahip, pazar imkânlarını geliştiren, rekabetçi, gıda güvenilirliğini artıran, kayıtlılığı esas alan, ekonomik ve sosyal politikaları dikkate alan, destekleme sistemini etkinleştiren bir “Tarım Strateji Belgesi” yayımlanacaktır (Mart 2013)
– “Tarım Master Planı” hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. (Aralık 2013)
– Çiftçi kayıt, hayvan kayıt ve balıkçılık kayıt gibi tarım bilgi sistemleri oluşturulacaktır. (Aralık 2013)
– Sertifikalı tohum üretimi için Tohumculuk Yasası çıkartılacaktır. (Aralık 2013)
– Gıda standardizasyonu ve denetimi etkinleştirilecek, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Gıda Yasası çıkarılacaktır. (Aralık 2013)

Su politikası alanında alınacak tedbirler
– Türkiye’den boru ile su getirilmesi projesi kapsamında oluşacak yeni su kaynağının dağıtılmasına yönelik yeni organizasyon yapıları kurulacak ve dağıtım şebekeleri, atık su toplama ve arıtma sistemleri, uygun finansman modelleri (YİD, Yİ, işletme hakkı devri vb.) kullanılarak hayata geçirilecektir. (Aralık 2013)

Denizcilik alanında alınacak tedbirler
– Denizyolu ulaşımında liman otoritesi ile liman hizmetlerinin birbirinden ayrılması için yasal düzenleme yapılacaktır. (Aralık 2013)
– Mevcut ve yapılması planlanan deniz limanları işletme hakları devredilmek suretiyle yeniden yapılandırılacaktır. (Aralık 2014)
– Yat limanları yasası hazırlanacak ve işletme haklarının devredilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır (Aralık 2013)

***

“2013- 2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nda işgücü piyasasının etkinleştirilmesi için alınacak tedbirler de yer alıyor.

İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi için alınacak tedbirler
– Mevcut insan kaynağına yönelik ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu “yeni beceriler kazandırma” ve kısa süreli “meslek edindirme” programları gibi aktif işgücü piyasası politikaları oluşturularak, altı aylık sürelerle bu politikaların izleme ve değerlendirme raporu yayınlanacaktır. (Aralık 2013)
– İşgücü piyasalarını düzenleyen yasaların tamamı AB normlarına göre gözden geçirilerek uyumu sağlanacaktır. (Aralık 2013)
– İLO ve AB standartlarına uygun olarak sendikal haklar ve kurumlar gözden geçirilerek gerekli uyum sağlanacaktır. (Aralık 2013)
– Özel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla; “işgücü piyasası ihtiyaç analizleri” yapılacak ve elde edilen veriler doğrultusunda “ulusal meslek standartları” hazırlanacak, bu çerçevede eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki işbirliği güçlendirilecektir. (Aralık 2013)
– KKTC’de İşgücü Piyasası Analizi-Strateji Raporunda” yer alan öneriler de değerlendirilmek
– suretiyle “KKTC İstihdam Stratejisi Eylem Planı” hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. (Aralık 2013)