Karpuz-Peynir Diyetinde Şok Gerçek!

15

Yaz ay­la­rı­nın ay­rıl­maz iki­li­si olan kar­puz ve pey­nirin gö­rün­dü­ğü ka­dar ma­sum olmadığını belirten uzmanlar özel­lik­le mey­ve di­yet­le­ri kar­bon­hid­rat içe­ri­ği yük­sek, yağ içe­ri­ği dü­şük di­yet­ler­dir. Bu tür di­yet­le­rin uy­gu­lan­ma­sıy­la bir­lik­te kı­sa za­man­da ki­lo ve­ril­mek­te­dir fa­kat gi­den ki­lo­la­rın ço­ğu genellikle kas ve su­dan oluş­mak­ta­dır. Çok az bir mik­tar ise yağ­dan git­mek­te­dir. Gi­den ki­lo­la­rın birço­ğu kas ve su ol­du­ğu için di­yet prog­ra­mı bit­tik­ten son­ra ve­ri­len ki­lo­lar faz­la­sıy­la ge­ri gel­ir. Ay­rı­ca kas hac­mi azal­dı­ğın­dan me­ta­bo­liz­ma hı­zı da düş­mek­te­dir görüşünde.

KAR­PUZ

Kar­puz su ora­nı en yük­sek mey­ve­le­rin ba­şın­da ge­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra eko­no­mik ol­ma­sı da kar­pu­zun di­ğer mey­ve­le­re gö­re da­ha çok ter­cih edil­me­si­ni sağ­lar. Ay­nı za­man­da kar­pu­zun C vi­ta­mi­ni, potasyum, po­sa ve an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği de yük­sek­tir.

Yük­sek mik­tar­da be­ta ka­ro­ten içe­ren kar­puz cil­din ye­ni­len­me­si­ni ve genç­leş­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Fa­kat di­ğer mey­ve­ler­de ol­du­ğu gi­bi kar­puz­da da en kö­tü şe­ker tü­rü olan fruk­toz var­dır. Özel­lik­le yağ ora­nı yük­sek ki­şi­le­rin ide­al yağ ora­nı­nı ya­ka­la­ya­bil­me­si için di­ğer mey­ve­ler gi­bi kar­pu­zun­ da tü­ke­ti­mi­nin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

PEYNİR

Ye­di­ği­niz pey­ni­rin içe­ri­ği çok önem­li… He­pi­mi­zin bil­di­ği gi­bi pey­nir çe­şit­le­ri­nin bir­ço­ğu­nun tuz içe­ri­ği çok ama çok yük­sek­tir. Bu­nun ya­nı sı­ra pey­ni­rin ka­li­te­si­ni süt­ten ge­len yağ be­lir­le­mek­te­dir. Bun­dan do­la­yı pey­nir­le­rin hem yağ hem de tuz içe­ri­ği çok yük­sek­tir.

Öze­lik­le kar­puz ile tü­ke­ti­len pey­ni­rin vü­cut­ta cid­di an­lam­da su tut­tu­ğu­nu kesinlikle unut­ma­yın. Eğer kar­puz­la bir­lik­te pey­nir ye­mek is­ti­yor­sa­nız mut­la­ka tuz­suz pey­nir ter­cih et­me­li ya da pey­ni­ri bir ge­ce ön­ce ılık su­ya ko­yup tuz ora­nı­nı azalt­ma­lı­sı­nız.

Bu ara­da sa­tın ala­ca­ğı­nız pey­ni­rin pas­tö­ri­ze süt­ten ya­pıl­mış olu­şu­na, mar­ka­sı­nın ve­ya al­dı­ğı­nız ma­ke­tin gü­ve­ni­lir olu­şu­na dik­kat et­me­li­si­niz. Açık­ta sa­tı­lan ürün­le­ri as­la al­ma­yın.

KALBİ DE KORUYOR!

Bü­yük bir di­lim kar­puz C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 80’i­ni kar­şı­lar. İçer­di­ği li­ko­pen ve Be­ta ka­ro­ten sa­ye­sin­de tam bir cilt ye­ni­le­yi­ci­si ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi des­tek­le­yi­ci­si­dir. Li­ko­pen, ay­rı­ca da­mar sert­li­ği­ni azal­tı­yor ve iyi ko­les­te­ro­lü des­tek­le­ye­rek kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık ris­kin­de dü­şüş sağ­lı­yor. Ay­rı­ca araş­tır­ma­lar kar­puz ve kar­puz su­yu­nun, kan da­mar­la­rın­da­ki ba­sın­cı azalt­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor.