Spor

Mancini’den kafa karıştıran açıklama!


Ta­kı­mın ba­şı­na Ro­ber­to Man­ci­ni’yi ge­ti­ren Ga­la­ta­sa­ray’da İtal­yan tek­nik ada­mın söz­leş­me­sin­de, “Ül­ke­si­nin mil­li ta­kı­mın­dan tek­lif alır­sa gi­der” yö­nün­de bir mad­de ol­du­ğu, trans­fe­rin ilk gün­le­rin­de ol­duk­ça tar­tı­şıl­mış ve yö­ne­tim bu­nu ya­lan­la­mış­tı.
 An­cak, Man­ci­ni ile İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı ara­sın­da­ki iliş­ki hâlâ ta­ze­li­ği­ni ko­ru­yor. İtal­yan ba­sı­nı, şu an­da İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı’nı ça­lış­tı­ran Pran­del­li’nin ar­dın­dan ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­ri­le­cek aday­lar ara­sın­da en kuv­vet­li­si­nin Man­ci­ni ol­du­ğu­nu yaz­dı.

Soruları yorumsuz bıraktı

Çiz­me ba­sı­nı, 2014 Bre­zil­ya Dün­ya Ku­pa­sı’na git­me­yi ga­ran­ti­le­yen İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı’nda şam­pi­yo­na­nın ar­dın­dan gö­re­vi bı­ra­ka­ca­ğı­nı ifa­de eder­ken Ro­ber­to Man­ci­ni’nin Pran­del­li ye­ri­ne dü­şü­nü­len ilk isim ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.

İtal­yan tek­nik adam ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­ları bı­ra­kıp İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın ba­şı­na ge­çe­ce­ği şek­lin­de­ki söy­len­ti­ler­le il­gi­li net bir ce­vap ver­mez­ken, “Şu an­da İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın tek­nik di­rek­tö­rü ol­du­ğu­ma da­ir ko­nuy­la il­gi­li yo­rum yap­mak is­te­mi­yo­rum” di­ye­rek bir an­lam­da açık ka­pı bı­rak­tı.

“Geleceğimizi bilemeyiz”

İtal­yan tek­nik adam asıl il­ginç açık­la­ma­sı­nı ise 15 yıl for­ma­sı­nı giy­di­ği  Samp­dori­a ile il­gi­li ola­rak yap­tı. Samp­do­ri­a’nın ken­di­si­ni çok is­te­di­ği­ni be­lir­ten Man­ci­ni, “Bu ger­çe­ği in­kâr ede­mem. Samp­do­ri­a her za­man kal­bim­de özel bir ye­re sa­hip­tir. Bu ne­den­le il­gi gös­ter­me­le­ri­nin çok nor­mal ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ba­ka­lım; Samp­do­ri­a’yla bir ge­le­cek ola­cak mı? Ge­le­cek­te ne ola­ca­ğı­nı bi­le­mez­si­niz. Hiçbirimiz geleceğimizi bilemeyiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

2001/08 ARASI iTALYA’DAYDI

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Ro­ber­to Man­ci­ni, ül­ke­si İtal­ya’da 7 se­ne tek­nik di­rek­tör­lük yap­tı. Man­ci­ni, 2001-2002’de Fio­ren­ti­na, 2002-2004’te La­zi­o ve 2004-2008’de ise In­ter Mi­lan’ı ça­lış­tır­dı. Man­ci­ni, bu sü­re­de 3 İtal­ya şam­pi­yon­lu­ğu, 3 İtal­ya Ku­pa­sı, 2 de İtal­ya Sü­per Ku­pa­sı ka­zan­dı.

Başa dön tuşu