Dizdarlı: İnşaat Encümeninin borç verme, bağış yapma gibi bir yetkisi yok - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
KıbrısManşet

Dizdarlı: İnşaat Encümeninin borç verme, bağış yapma gibi bir yetkisi yok

emine dizdarlı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Encümen Gelirlerinden Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na ve KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) görüşüne aykırı olarak usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını, konuyu incelediklerini; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Dizdarlı yapılan soruşturma neticesinde İnşaat Encümeninin borç verme, yatırım yapma veya yasal bağış yapma gibi bir yetkisi olmadığı ve İnşaat Encümeni gelirlerinin Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nda belirtilen maksatlar dışında kullanılamayacağı yönünde Başsavcılık görüşü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.


“YASA’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE VE RUHUNA AYKIRI”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, böyle bir Başsavcılık görüşü varken söz konusu harcamaları neden ve ne ad altında olursa olsun, İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu’nun tek başına karar vererek gerçekleştirmesinin Yasa’nın ilgili hükümlerine ve ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

“İNŞAAT ENCÜMENİ BU DURUMUN DÜZELTİLECEĞİNİ BİLDİRDİ”

Encümenin borç verme, yatırım veya bağış yapmasının yasal olarak mümkün olmadığını kaydeden Dizdarlı, İnşaat Encümeni’nin bütçe kalemlerinden yapılan harcamaların hatalı olduğunu kabul ettiğini; sehven yapılan bu durumun düzeltileceği belirttiğini açıkladı.

Dizdarlı açıklamasında, “Encümen gelirlerinden yapılan harcamaların Bütçe Kalemlerine işlenmesinde yapılan hatalar ve/veya yapılan hataların düzeltilip düzeltilmediği ve söz konusu meblağların mezkur kaleme iade edilip edilmediği konusu mali denetim gerektirdiği cihetle, konunun Sayıştay Başkanlığı’na da iletilmesi ve gerekli denetimin Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılması gerekmektedir” dedi.

Encümenin, yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği hizmetlerinin bir düzen ve disiplin altına alınması ve yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği yapan müteahhitlerin sınıflandırılarak kayıt ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak amacını taşıdığını kaydeden Dizdarlı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın 5’inci maddesinin Encümenin oluşumunu, görev ve yetkilerini düzenlediğini ifade etti. Dizdarlı, encümenin bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca oluşturulduğunu belirtti.

Dizdarlı encümenin görevlerini de şu şekilde sıraladı:

“Müteahhitleri kaydetmek, Müteahhitlerin menfaatlerini gözetmek için tedbirler almak, bu Yasada tüzükle düzenlenmesi öngörülen konularda tüzük taslaklarını hazırlamak için tedbirler almak; gerçek veya tüzel kişilerin ismini sicilden silmek; müteahhitlere disiplin cezası vermek; özel izin gerektiren durumlarda Bakanlar Kuruluna görüş vermek, Yasanın amacına uygun kararlar almak ve mezkur Yasanın 8’inci maddesine aykırı, kayıtsız müteahhitlerin yaptığı inşaatları tespit edip yetkili makamlara bildirmek.”

İlgili yasa uyarınca hiçbir gerçek veya tüzel kişinin ödemesi gereken yıllık üyelik aidatını ödemeden, müteahhit kaydı yaptırmadan, belge almadan ve yıllık geçerli izni olmadan müteahhitlik işini icra edemeyeceğini ve bina inşaatı veya teknik iş yürütemeyeceğini vurgulayan Dizdarlı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası’na göre Birliğe üye olacak müteahhitlerin kayıt ücreti ve aidat ödemelerinin de zorunlu olduğunu kaydetti.

Dizdarlı raporunda şu bilgileri verdi:

“Kayıt ücreti iki aylık; yıllık üyelik aidatı ise altı aylık asgari ücreti aşamayacak şekilde Genel Kurul tarafından saptanır. Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin aidatlarının tamamını ödemiş olmaları gerekmektedir ve/veya bu husus mezkur Yasa uyarınca öngörülen bir koşuldur. Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın 10’uncu maddesi tahtında Encümen, bu Yasa uyarınca kayıt olma hakkına sahip her gerçek veya tüzel kişinin isim ve adresini Müteahhitler Siciline kaydeder ve Sicili muhafaza eder. Encümence müracaatları uygun bulunan müracaat sahipleri, kayıtlarının yapılması için aylık asgari ücret kadar bir kayıt ücretini Encümene ödemek zorundadırlar. Müteahhitler, yıllık izin alabilmek için Birinci Sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin üç (3) katı kadar, İkinci Sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin iki buçuk (2.5) katı kadar, Üçüncü Sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin iki (2) katı kadar, Dördüncü Sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücret kadar, Beşinci Sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin dörtte üçü (3/4) kadar belirlenen izin harçlarını Encümene ödemek zorundadırlar”.

Bu çerçevede, kayıt harçları ve yıllık izinler için tahsil edilen ücretlerin Encümen nezdinde gelir oluşmasına neden olduğunu ifade eden Dizdarlı, kayıtlar ve izinler sonucunda oluşan gelirin ise nasıl ve hangi amaçlar için kullanılacağının Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası tahtında düzenlendiğini kaydetti.

Dizdarlı, “Mezkur Yasanın 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının (G) bendi uyarınca Encümen, yasada belirtilen görevini yerine getirebilmek amacıyla yeterli sayıda personel ve/veya araç gereç temin edebilmektedir. Bu hususta yapılacak giderler de Encümen gelirinden karşılanabilmektedir. Mezkur Yasanın 6’ncı maddesinin 7’nci fıkrası tahtında Encümen Başkanı ve üyelerine her yıl Bakanlar Kurulunca saptanacak bir ödenek verilir ve bu ödenek Encümenin gelirlerinden karşılanır. Bununla birlikte Encümen memurları, Encümen tarafından istihdam edilir. Maaş ve diğer hakları Encümen gelirlerinden karşılanır” ifadelerini kullandı.

Yapılan soruşturma kapsamında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasasında belirtilen haller dışında, Encümen gelirlerinden harcama yapılıp yapılmadığı yönünde görüş talep edildiğini belirten Dizdarlı, şunları kaydetti:

“KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Dairemize gönderdiği 10 Mayıs 2021 tarihli yazıda İnşaat Encümeninden alınan cevapları iletmiştir. İnşaat Encümeni cevap yazısında,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangında hasar gören yoğun bakım bölümünün havalandırmasını yapan firmaya fatura ve makbuz karşılığında (fatura ve makbuzlar Dairemize ibraz edilmemiştir) yapılan işin bedelinin ödendiğini, pandemi döneminde kullanılmak üzere solunum cihazlarının (ventilatör) faturası ve makbuzu (fatura ve makbuzlar Dairemize ibraz edilmemiştir) ile tedarik edilerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine teslim edildiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneğine ise gıda malzemesi alınması ve dağıtılması için makbuz karşılığı ödeme yapıldığını belirtmiştir. İnşaat Encümeni söz konusu cevap yazısında ayrıca, kilometre olarak ömrünü tamamlamak üzere olan İnşaat Encümeninin kullanımında olan iki aracın Şehir Planlama Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesinin kullanımına verildiğini ifade etmiştir.”

Yapılan soruşturmada ayrıca, İnşaat Encümeni’nin Bağış, Yardım ve Katkı Giderleri Kaleminde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne 150.000,00- TL, Murat Masineri’ye 407.192,63-TL, Mediterranean Projects and Electronics Ltd.’e 624.750,00-TL, Logic Tech Security Systems Ltd.’e 79.076,37- TL, 3.752,27.TL, 93.700,85-TL, 9,702.54 TL, 95,000.00-TL. ödeme yapıldığının tespit edildiğini açıklayan Dizdarlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu ödemelere ilişkin görüşüne başvurulan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, konu ile ilgili malumatı İnşaat Encümeni Başkanı Hıfzı Avdan’dan almak suretiyle Dairemize iletmiştir. Avdan, yukarıda bahsi geçen ödemelere ilişkin cevabında, bilanço kalemleri, şirket isimleri ve ödeme miktarları ile ilgili olarak 15 Eylül 2021 tarihinde İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu’nun toplandığını, anılan toplantıda İnşaat Encümeni Bütçesinde yer alan kalemlerde hata yapıldığını, bu kapsamda Bağış, Yardım ve Katkı Giderleri Kalemi içerisinde yer almayan kalemlere sehven yazıldığını belirtmiştir. Avdan, konu ile ilgili İnşaat Encümeni muhasebesini tutan yetkiliye hataların düzeltilmesi talimatını verdiğini ileri sürmüştür.”

İnşaat Encümeni tarafından gönderilen cevap yazılarında, bahse konu harcamaların yapıldığının kabul edildiğini kaydeden Dizdarlı açıklamasında, “Ancak tüm bu harcamaların Pandemi Döneminden kaynaklanan elzem durum, Pandemi Dönemine ilişkin belirsizlik, tecrübesizlik, bazı kararların acil ve ivedilikle alınması gerektiği yönündeki düşünce, kamu sağlığı ve kamu menfaatinin ön planda tutulması ve müteahhitlerin menfaatlerinin korunması olarak gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan harcamaların çalışma düzeninin normalin dışında olması, yaşanan sıkıntıların yürürlükteki mevzuatın uyarınca çözülmesinin mümkün olmaması, yasal düzenlemelerin hızlı ve seri bir şekilde yapılamaması neticesinde İnşaat Encümeni mali yapısına artı bir yük getirmeyecek şekilde planlandığı kaydedilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Soruşturma esnasında elde ettikleri 11 Mayıs 2021 tarih ve 0683 numaralı P&P Trading Ltd.’e tarafından İnşaat Encümeni adına tanzim edilen 1.300 TL.- (bin üç yüz Türk Lirası) tutarındaki faturanın oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Dizdarlı şunları kaydetti:

“ENCÜMEN GELİRLERİNDEN İZAZ İKRAM ADI ALTINDA 1.300 TL’LİK ÇİKOLATA ALIMI SAYIŞTAY TARAFINDAN ARAŞTIRILMALI”

“İnşaat Encümeni adına kesilen mezkur faturanın, birim fiyatı 140.- TL olan 500gr ‘Prestij’ çikolatadan 2 adet, birim fiyatı 105.- TL olan ‘Special Çikolata Prestij Serisi 350gr’ çikolatadan 7 adet, birim fiyatı 68.- TL olan ‘Square Madlen’ çikolatadan 1 adet, kilo fiyatı 170.-TL olan ‘Silver Wrapped Milk Chocolate Madlen’ çikolatadan 2 kilo ve kilo fiyatı 170.-TL olan ‘Broken Dark Chocolate with Whole Pıs….’ Çikolatanın yarım kilosu için tanzim edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu Faturanın bedeli 1.508 TL- (bin beş yüz sekiz Türk Lirası) olup, 207.95 TL indirim uygulanmıştır. Encümen Gelirlerinden izaz ikram adı altında 1.300 Türk Lirası çikolata çeşitlerinin satın alınması için ödeme yapılmasının mevzuata uygunluğu Sayıştay Başkanlığı tarafından araştırılmalıdır.”

KKTC Anayasası’nın 113’üncü maddesi tahtında Devlet yönetiminin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğunu ve yasa ile düzenlendiğini kaydeden Dizdarlı, “İşlemler Yasanın açıkça verdiği yetkiye dayanılarak yürütülür. Mezkur madde idarenin kanuni dayanağı olmayan bir yetkiyi kullanamayacağını ifade etmektedir. Bir başka deyişle Anayasanın bu hükmü gereğince idari teşkilatın kurulması ile görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesi gerekmektedir. İdare her türlü işlem ve eylemlerinde Yasadan yetki alır ve Yasanın vermediği hiçbir yetkiyi kullanamaz. Kamu menfaati olarak lanse edilmek istenen bu idari işlemlerde ancak Yasadan yetki alındığı takdirde, kamu menfaatinden bahsedilebilir” dedi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar