Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Resmi Gazete Özetleri


Bu hafta özetleyeceğimiz Resmi Gazete’ler; 22, 25, 26 Mart 2019 tarihli ve 40, 41, 42 sayılı olup, toplam; 138 sayfadan oluşmaktadır.

13/1971 Sendikalar Yasası tahtında; Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası (Yasa-Sen) adı altında kaydolunrnuştur.

Yeniboğaziçi – İskele – Gazimağusa Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin, 27.A ve 27.B maddelerindeki; 3 yerine 6 rakamı ve 6 rakamı yerine 9 rakamı getirilerek değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin neden yapıldığı açıklanmamıştır. Bu durum; açıklık ve şeffaflık prensipleri ile çelişmektedir.

Bankacılık Yasası tahtında, Muhasebe Sistemleri İle Belgelerin Saklanması Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğin amacı; kuruluşların muhasebe ve raporlama sisteminde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı, güvenli bir biçimde muhasebeleştirilmesi ile tüm işlemlerin kayıt altına alınması, solo ve konsolide bazda mali durum, mali performans ile yönetimlerinin etkinliği bilgilerini içeren finansal tabloların zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlenmesi, raporlanması, yayınlanması ile belgelerin saklanmasını da içeren tüm sürece ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir.

Ulusal Birlik Partisi Grubuna bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, Plajlar Yasa Önerisini, halkın bilgisine sunulmuştur. Önerinin genel gerekçesi önemli: “Yürürlükte bulunan 26/1993 Sayılı Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası ve altında çıkarılan tüzüklerin uygulamada geçerliliğini yitirmiş olması, halkın Anayasal hak olan sahillere (denize) ulaşımı ve hizmet alımında bir çok sorun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ülkenin turizm ve yüksek öğrenim de yapmış olduğu atılımlar sonucu ülkede bulunan yabancıların ( turist, çalışma izinli ve öğrenci) ile yurttaşların su sporları, plaj ve plajlardaki aldıkları hizmetler ile can ve mal güvenliğinin standartlarını belirlenerek, her yıl plajlarda meydana gelen boğulma olayları, tekne kazaları ve halkın plajları kullanımında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, sözkonusu yasanın yeniden düzenlenmesi gereği doğmuştur.

Tüm bu gerekçeleri de dikkate alarak, sahillerin yüz metrelik kıyı şeridi üzerinde bulunan ve plaj ilan edilecek sahil kısmının tespiti, ilanı, izinlendirilmesi, plajlar üzerindeki taşınmazların kiralanması ve denetimi yapacak yetkili mercilerin belirlenmesi, gerçek kişilerin herhangi bir ücret ödemeden plajlara girişlerinin ve plajları kullanımlarının sağlanınası ve plaj sporları ile su üstü spor faaliyetlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ilgili kuralları yeniden belirleyen Plajlar Yasa Önerisi düzenlenmiştir.”

Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Yasa gerekçesinde; mevcut yasanın yürürlükten kaldırılması ve yerine daha geniş kapsamlı bir yasa getirilmek suretiyle, sadece denetime tabi mal ve hizmetlerin değil, piyasada yer alan tüm mal ve hizmetlerin denetlenmesi ve cezaların daha caydırıcı olabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, bu sayede Ticaret Dairesinin İç Denetim Şubesinin, daha etkin ve verimli denetimler yapmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Değişiklik amacı; verdikleri çeşitli hizmetlere karşılık alma hakkına sahip oldukları harçlar günümüzdeki maddi koşulları karşılamadığı cihetle ihtiyaca ve çağdaş koşullara uygun olarak güncellenerek değiştirilmiştir. Kısaca; zam yapılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Değişiklik; dövizdeki artıştan kaynaklı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltma yönünde ülke kaynaklarının ihtiyaçlı alanlara yönlendirilmesi amacıyla KKTC Kalkınma Bankasının yıllık gayri safi karından yıl içinde ayrılan plasmanın %5 oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun kaynak maliyetinin altında belirleyeceği faiz oranı ile kalkınmada öncelikli yörelere iki yıl boyunca, kredi olarak kullandırılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yayın Yüksek Kurulu Kuruluş, Denetleme ve Düzenleme Yasa Tasarısı, hazırlanarak halkın bilgisine sunulmuştur. Yasa gerekçesinde; KKTC’de görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren Yayın Yüksek Kurulu Kuruluş Denetleme ve Düzenleme Yasası, gelişen teknolojiye bağlı olarak mevcut yatırımların ve uygulamaların günümüz koşullarıyla örtüşmemesi ve yetersiz kalması nedeniyle yeniden düzenlenmiştir .

Yayın Yüksek Kurulu Kuruluş Denetleme ve Düzenleme Yasası İle, Avrupa Birliği yasalarına ve yeni teknolojilere uygun olarak, günün koşullarına bağlı var olan ihtiyaçlarımızın daha etkin

uygulanabilmesi, yayıncılıktaki gelişmelerle paralel bir ilerleme kat ederek hem yayın içeriklerini hem de Yayın Yüksek Kurulunun işleyişini daha etkin bir duruma taşımak ve yeni teknolojilere imkan sağlayarak, medya hizmet sağlayıcılarının ilerlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Tasarı yasalaşırsa; yargı kararıyla kesinleşmedikçe, kimseyi suçlu olarak ilan etmemek, kimlik bilgilerini ifşa etmemek veya yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte yayın yapmamak gerekecek.

 Kamu İhale (Değişiklik No :2) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Bu Yasa Tasarısı ile idarelerin yapacağı ve hizmetin yerine getirilmesinde, hizmeti sunanın herhangi bir mal veya malzeme temininden sorumlu tutulamayacağı hizmetlerin, İhale Yasası kapsamı dışında alınmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamu İhale (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Gerekçesinde değişiklik nedeni şöyle; 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tasarı ile de yapılan uygulamalarda tespit edilen sorunların çözümü, ihale piyasasının iyi işleyebilmesi ve olası suistimallerin önüne geçilebilmesi, sağlıklı işleyen bir ihale sistemi altyapısının hazırlanması amaçlanmıştır. Kamunun gerek mal ve hizmet alımı, gerekse yapım işleri süreci oldukça iyi belirlenmiş kurallara göre işlemesi gerekmektedir. Aksine bir durumun varlığı halinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı gibi, söz konusu ihtiyacın da eksik karşılanması söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple, ihale piyasasının iyi işleyebilmesi ve olası suistimallerin önüne geçilebilmesi hedefiyle, sağlıklı işleyen bir ihale sistemine her zaman ihtiyaç duyulmakta olup, kuşkusuz bunun en önemli yolu da uygun mevzuat altyapısının hazırlanmasından geçmektedir.

 

Yüksek Savcılar Kurulu tarafından; Hasan Boşnak, İlhan Damdelen, Aysın Bilgin, Aysu Erginel, Ali Hidayet, Ayfer Şefik Tekinay, Kezban İnce, Dilhan Çavuş savcı, Gözde Uğraşın Aligüllü, Volkan Kayabaş, Hüseyin Gökhan Eser, Fatma Damdelen, Fuat Tolga Emirtaneoğlu, Senem Palabıyık Karayel, Fırat Kızıltunçlar savcı yardımcısı olarak atanmışlardır.

Rekabet Kurulu, şikayetçilerin; Özerlat Ltd. tarafından, sosyal medyada yapılmış olduğu: “yerli kahve üreticileri ile ortak belirlediğimiz kahve fiyatları” ifadesinin, kendilerini zan altında bırakarak, haksız suçlamaya yol açtığını, müşteriler tarafından tepki aldıklarını ve imajlarının zedelenerek satışlarının %10 gerilediğini iddia etmişlerdir. Yapılan incelemede; dosya muhteviyatını değerlendiren Kurul;  Özerlat Ltd. ile Türk Kahvesi imalatı yapan diğer teşebbüsler arasında söz konusu açıklama ile ilgili herhangi bir görüşme ve/veya toplantı ve/veya bilgi/belge paylaşımı tespit edilemediğinden ön araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası, kabul edilerek, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak ilan oluşmuştur. Değişiklikle; Harp Enstitüsü Eğitimlerine Gönderilme, hususu düzenlenmiştir.

Rekabet Kurulu, İhale İtiraz Kurulu olarak toplanmış olup; Asbil Bilişim Teknolojileri Ltd. tarafından, “Kıb-Tek Bilgisayar ve Bilgisayar Ürünleri Alımı İhalesi” ile ilgili itirazını görüşmüştür. İddiaların özeti; ihaleyi kazanan şirketin, teknik şartnamenin ilgili maddelerindeki hususları karşılamadığı için ihale dışı kalması gerektiği yönünde idi. Yapılan incelemede, yapılan itiraz haklı bulunarak, ihaleyi kazanan Tekbim Ltd.’in ihale dışı kalmasına karar verilmiş ve komisyonun yeniden değerlendirme yapması istenmiştir.

 

 
Etiketler

Benzer Haberler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı