Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri


(Dünden devam)

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek EMITT 2019 Turizm Fuarı süresince gerçekleşecek izaz-ikram ve temizlik için alınacak olan hizmet bedelleri, izaz-ikram için gerekli malzemeler ve fuar ile ilgili doğabilecek diğer resmi harcamaların karşılanması amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel adına verilecek 10.000 TL avansın karşılanmasına karar verildi. Lefkoşa-Köşklüçiftlik Mahallesi’nde ilgili parsel ve içerisinde bulunan binanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi ve (3)’üncü fıkrası ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası ‘nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ‘ın kullanımına verilmek üzere, TAK’tan sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verildi.

 Değirmenlik Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı.

 2’nci taşınmaz mal satın alma hakkını kullanmak isteyen T.C. uyruklu Azize Sobczak ‘ın

Girne ilçesi Karaoğlanoğlu’nda ilgili parselde olan taşınmaz mal daireyi satın alabilmesine olanak sağlamak amacıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.

 14.7.2016 tarihinde hakkında Tutuklama-İhraç Emri verilen 23.11.1980 Kayseri doğumlu Serdal Kurnaz’ın ilk kez suç işlediği , cezasını çektiği, KKTC yurttaşı Afet Çiğdem Şemi ile evli olduğu ve aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla , Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası ‘nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verildi.

 7.7.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile başlatılan ve halen devam eden müze ve ören yerleri ile turizm ofislerine rehber görevlendirilmesi uygulamasının devam edebilmesi amacıyla, görev süreleri 31.12.2018 tarihinde sona eren ekli listede isimleri belirtilen 26 turist rehberi ve/veya turizm ofisi personelinin görev sürelerinin, 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Hissedarları T.C. ve KKTC vatandaşlarından oluşan ve tapu kayıtlarında adına taşınmaz malı bulunan Mah Engineering & Construction Limited’in hisse devri ve sermaye artırımı yoluyla yabancı uyruklu şahısların kontrolüne geçmesi için gerekli iznin verilmesini, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nın 9’uncu maddesi uyarınca onayladı.

 İstanbul ‘da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Marmara Grubu Vakfı tarafından davet edilen Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ve Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu ‘nun konaklama masrafları ilgili kurum tarafından karşılanacağından, adı geçenlerin Ercan-istanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının karşılanması kararlaştırıldı.

 Lefkoşa ‘ya yapılması planlanan yeni hastane projesi ile ilgili olarak tetkik ve incelemelerde bulunmak amacıyla 13 – 15 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’ya giden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Katayon Kobat, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğinden Azmi Öğe’nin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli 3.250 TL ve konaklama giderleri 1.743 TL ile mevzuat gereği harcırahlarının karşılanmasını kararlaştırdı.

 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından Polis Örgütü’ne,

26 itfaiye memuru aday adayı olarak atanmışlardır.

 İhale İtiraz Makamı olarak toplanan Rekabet Kurulu, Sistem Company Ltd. tarafından, Merkezi KKTC Telekomünikasyon Dairesinin “NG-DWDM (OTN) Sistemi Temini, Tasarım ve Montajı” İhalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonunun 19.12.2018 tarih ve MİK 572/2018 sayılı kararına yapılan itirazı incelemiştir. Şikayetçinin, yapmış olduğu 10 konudaki şikayetten 5 tanesinde HAKLI olduğuna karar vererek, Califorian Trading Ltd.’in teklifinin değerlendirme dışı kalması gerektiğine ve ihalenin iptaline karar vermiştir.

 İhale İtiraz Makamı olarak toplanan Rekabet Kurulu, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, KKTC Telekomünikasyon Dairesinin “NG-DWDM (OTN) Sistemi Temini, Tasarımı ve Montajı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonunun 19.12.2018 tarih ve MİK 572/2018 sayılı kararına yapılan itirazı incelemiştir. Değerlendirme sonucu; katılım şartlarını karşılanmadığı ve eksik bilgi/belge sunduğu nedeni ile Califorian Trading Ltd. ‘in teklifinin değerlendirme dışı kalması gerektiğine, katılım şartlarını karşılamadığı ve eksik bilgi/belge sunduğu nedeni ile Aerian Solutions Ltd.’ in ve Sistenı Company Ltd.’ in teklifinin değerlendirme dışı kalması gerektiğine, belirtilen usule uygun teklif vermediği nedeni ile Netaş Telekomünikasyon A.Ş Ltd. ‘in teklifinin değerlendirme dışı kalması gerektiğine ve ihale kararının İPTALİNE karar vermiştir.

 Rekabet Kurulu, Başvuruda özetle; TEB isimli teşebbüsten araç kredisi kullanmayı talep eden şahsın, bankanın pazadadığı araç poliçesinin yaptırılması koşulu getirildiği ve araç poliçesinin teşebbüsten yaptırılmaması durumunda araç kredisini kullandırılmayacağı iddiası ile 36/2009 sayılı Rekabet Yasası’nın 6’ncı maddesinin ihlal edildiği iddia edilmiştir. Kurul yapmış olduğu değerlendirmede şikayetçiyi HAKSIZ bulmuştur.

 2019 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider arasındaki farkın iç kaynaklardan karşılanacağı öngörüldüğünden kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi amacıyla, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin belirtilen ödenek kalemleri haricindeki ödenekler ile ödeneği 12,000.-TL üzerinde olan tüm kalemlerde öngörülen ödeneklerden %10 oranında indirime gidilmesi onaylandı. Bu kalemler; Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Cari Transfer Ödenekleri, T.C. Kaynaklı Yatırım Projeleri, Yedek Ödenekler, Su Alımları, Haberleşme Giderleri lll. Düzey, Sigorta Giderleri, Periyodik Yayın Alımları, Kiralar lll. Düzey

 Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi sunmuştur. Değişikliğin amacı; Karma oy sistemi, şu ya da bu partiyi iktidara getinnemek, şu ya da bu partiyi parlamentoya solanamak amacını gütmektedir. Bu amaç, parlamentoda genel siyasal istikrarsızlık yaratılmasına neden olmaktadır. Bu düşünceden hareketle karma oyun kaldırılması önerilmektedir. Sadece milletvekilliği seçimlerine yönelik olarak, ilçe sınırları birleştirilerek üç seçim bölgesi yaratılmıştır. Ayrıca; Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerle ilgili bir düzenlemenin yapılması öngörülmüştür. Herhangi bir siyasal partiden Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak kişilerin, yasada öngörülen nitelik ve başvuru koşullarına ek olarak en az 500 (beş yüz) yurttaşın isim ve soyismi, kimlik kartı numarası, oturma adresi ve imzası bulunan ve noter tarafından onaylanan aday talep belgesini Yüksek Seçim Kuruluna başvurusu ile birlikte iletmesi şartı getirilmiştir. Milletvekilliği seçimlerine yönelik olarak, siyasal partilerin Milletvekilliği seçimlerine ittifak yaparak katılmalanna bağlı olarak oluşturacakları ”Seçim İttifakı”, kuralı ve koşullan getirilmiştir. Milletvekili seçimine, seçim ittifakı yapmak koşuluyla katalan siyasal partilerde, genel yüzde beşlik seçim barajı koşulu aranmayacaktır. Baraj hesaplanmasında, ittifak yapan siyasal partilerin aldıkları geçerli oyların toplamları esas alınması kuralı getirilerek; bu siyasal partiler için ayrı ayrı yüzde beş baraj koşulu hesaplaması yapılmayacağı öngörülmüştür. Öneri 17 maddeden oluşmaktadır.

 Münhal olan Sayıştay üyeliği kadrosu için, aranan nitelikleri taşıyanların, en geç 15 Şubat 2019 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları şartı ile müracaat kabul edilmektedir.

 Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimi için aday olmak isteyenlerin, belirlenen nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgeler/e birlikte en geç 15 Şubat 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 ihtiyat Sandığı Fonundan Yapılacak Ödemeler Hakkında Yasa Gücünde Kararname yayımlanmıştır. Yasa Gücünde Kararname, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya tasfiye edilen çalışanların hayatlarını idame ettirebilmeleri ve yaşadıkları maddi sıkıntının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyat Sandığı Dairesi’nde bulunan birikimlerini ihtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen altı aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 23.2.2018 tarihinde hakkında Tutuklama-ihraç Emri verilen 10.12.1993 Adana doğumlu Efkan Kaplan’ ın, küçük yaştan beri KKTC yurttaşı olan anne ve babası ile birlikte ülkemizde yaşadığı, ilk kez suç işlemiş ve cezasını çekmiş olduğu, ayrıca epilepsi hastası olduğu için aile bakımına ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihraç kararının kaldırılmasına karar verildi.

 25.8.2017 tarihinde hakkında Tutuklama-ihraç Emri verilen 24.1.1996 Bulgaristan doğumlu Katya Shaashine Hasan’ın, işlediği suçun cezasını çektiği, KKTC yurttaşı ile evli olduğu ve bu evlilikten olan çocuğunun, babası ile birlikte ülkemizde yaşamakta olduğu gerekçesiyle aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.

 Başa dön tuşu