Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri (1)
Bu hafta özetleyeceğimiz Resmi Gazete’ler; 15, 18, 19, 20, 21 Mart 2019 tarihli olup, 35, 36, 37, 38 ve 39’uncu sayılardan oluşmaktadır. Toplam 237 sayfadır.
Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü ile Şersa İnşaat Şti. Ltd. arasında imzalanan Yeşilyurt’ta bulunan parsele ilişkin, 10 yıl süreyle uzatılması hususunda DEMD yetkilendirildi.2018-2019 Yılı Narenciye İhracat Teşvik Primlerine ilişkin kararlarını açıkladı.

Alayköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi, Geçitkale Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi, Yenierenköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi, Serdarlı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Tatlısu Belediyesi 2018 Mali Yılı Ek Bütçesi’ni onaylandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Fonu’nun 2019 Yılı İş Programı, Kadro ve Analitik Bütçesi ile 2019 Yılı Sosyal Güvenlik iş Programı, Kadro ve Analitik Bütçesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca onaylandı.

İstanbul Hava Yolları Anonim Şirketi’nin satın alma talebinde bulunduğu Yeni Boğaziçi’nde bulunan taşınmaz mal üzerindeki tüm hakları 20 Temmuz 1974 deki kayıtlı maliklerin yasal mirasçıları veya yasal mal sahipleri olan Zenon Efthymiades ve Yiannis Clerides’den devralabilmesi için 13/2008 sayılı Yasa tahtında hazırlanıp önergeye ekli sunulan Feragatname’nin Tapu Devir Takrirnamesi ile birlikte imzalanması ve devir anında Güney Kıbrıs Tapu Amirliği’nden güncel araştırma belgesi getirilmesi koşulu ile devir ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ayrıca 52/2008 sayılı Yasa uyarınca Kıbrıs iktisat Bankası Ltd. Lefkoşa Şubesi’ne yatırılan 3.023.525,32 Euro ve 3.085.095,66 Türk Lirası ‘nın yatırım amacıyla kullanılması koşulu ile gerekli satın alma izninin verilmesini onayladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık servislerinde, hizmetlerine ihtiyaç duyulan 12 sağlık personelinin sözleşmelerini yeniledi.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 14 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verildi.

Med View Sunset Ltd.’in otel projesinde geçerli Kumarhane işletme imtiyaz Ön izninin, Şans Oyunları Yasası uyarınca, iş b u kararın Resmi Gazete ‘de yayımlanmasını takip eden 1 (Bir) ay içinde, Şans Oyunu Salonu Ruhsatı Harcı’nın %10’u (Yüzde On) kadar olan harç miktarının ödenmesi şartıyla , 22.1.2020 tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

Nefes Demirpençe isimli hasta için Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Dilek Birgen kontrolünde kullanılması uygun görülen ve önergeye ekli faturada detayları belirtilen Cannabis Oil isimli ilaç için gerekli 2.616 € tutarındaki miktarın ödenmesi kararlaştırıldı.

Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde Merkez Sorumlusu olarak görev yapmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan Çiçek Göçkün’ün, sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi kararlaştırıldı.

Lefkoşa, Kızılbaş bölgesinde Pafta/Harita:XXI.30.w1&W2, Blok E’de kain K226 numaralı KKTC adına kayıtlı parselin, önergeye ekli haritada gösterildiği şekilde Şehir Planlama Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından gerekli ifraz işlemlerinin yapılarak , halen Lefkoşa Türk Belediyesinin kullanımında bulunan kısmının, Lefkoşa Türk Belediyesinin kullanımına verilmesine, geriye kalan kullanılmayan kısmının ise Maliye Bakanlığının kontrol ve yönetimine verilerek Hazine Malı olarak KKTC adına kaydedilmesine karar verildi.

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olduğundan, Hatice Ortanca, Esranur ispir, Mehmet Ali Deste, Selma Tokalı, Türkan Mustafazade, Mehmet Fatih Demir’in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verildi.

Çayırova Köyü’nde bulunan ve önergeye ekli haritada belirtilen orman arazisinin, bölge halkının ve bölge gençliğinin faydalanabilmesi amacıyla “Atış Poligonu ” olarak düzenlenmek üzere, mülkiyetinin Orman Dairesinde kalması ve herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilmemesi kaydıyla, 25 yıllığına Mehmetçik Belediyesine kiralanmasına karar verildi.

53/1993 sayılı Orman Arazisi (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca, Topçuköy’de yer alan orman arazilerinin önergeye ekli icar sözleşmelerinde isimleri ve kiralama amaçları belirtilen kişilere (82 kişi), icar sözleşme sürelerinin bitiş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralanmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ‘na verilen Lefkoşa, Küçük Kaymaklı  Mahallesi, 312 numaralı parselin; Trafo Odası  yapılabilecek kadarlık kısmının (Parselin Kuzey-Doğusunda, 20×35 (metrekare) ayrılarak, K.T.Elektrik Kurumu’nun kullanımına bırakılmasına karar verildi.

Orman Yasası ve Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü uyarınca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde 1 Nisan – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik “Yangın Hazır Kuvvet Ekibi” kurulmasına karar verildi.

Mevcut binanın, Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği’nin kullanımına verilmesine ilişkin H(K-I)894-2017 sayı ve 4.4.2017 tarihli kararın iptal edilmesine ve bahse konu parseller ile üzerindeki binanın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının kullanımına verilmesine karar verildi.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü tarafından 10 (On) yıl süre ile Kascon LTD.’ye kiralanan, Güzelyurt-Mevlevi’de bulunan 11-3-400 ay2 büyüklüğündeki parsellerin, Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası uyarınca, yeniden kiralanması için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verildi.

E(K-I)318-85 sayı ve 7.11.1985 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tahsisine verilen Dipkarpaz bölgesindeki parsellerin bahse konu karar kapsamı dışına alınarak, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi ve 3’üncü fıkrası ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması şartıyla yeşil alan ve park yapımı amacıyla Dipkarpaz Belediyesinin kullanımına verilmek üzere İçişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verildi.

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanarak 27 Şubat 2019 tarihinde Sosyal ve Ekonomik Konsey’in görüşleri de alındıktan sonra son şekli verilen ekteki 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verildi. Rapor 113 sayfadan ve 5 bölümden oluşmaktadır.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu. III. Derece Yüksek Hemşire ” kadrosunda kadro sayısı olarak belirtilen “300” rakamı kaldırılmak ve yerine “500” rakamı konmak suretiyle değiştirildi.

“Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu.

“Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu.

“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası”, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu.

Tatlısu Belediyesi Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğü ile Tatlısu Belediyesi Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzüğü onaylanarak yayımlandı.

Rekabet Kurulu; PGC Development adına direktörü Enes Teke tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresinin kuruluş amacına uygun olarak (Nisan 2019-Mart 2020 Dönemi Süresince) yardıma muhtaç çocuklara sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayır maksatlı öğle ve çorba dağıtımı ihalesi hakkında 18.03.2019 tarihinde dosyalanan şikayet üzerine, ihale makamı tarafından başvuru konusu ihalenin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında alındığı iddia edildiğinden ve ihaleye bu yasa kapsamında çıkılmamış olduğu belirtildiğinden, Rekabet Kurulu’nun ihaleleri denetleme yetkisinin 20/20 16 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında çıkılan ihale süreçlerine ilişkin alınması ve Vakıflar İdaresinin söz konusu yasa kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesinin Kurulun yetkisinde olınadığı nedeni ile Kurulun bu konuda karar üretemeyeceğine OYBİRLİGİ ile karar vermiştir. Çok ilginç! Hala daha Kıbrıs Vakıflar İdaresinin, Kamu İhale Yasası’na tabi olup olmadığını tartışıyoruz. Kesinlikle tabidir.

 

Başa dön tuşu