KıbrısManşet

Ataoğlu: Demokrat Parti, istikrar ve iktidarın sigortasıdırDemokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uzlaştırıcı olmayı ve kavgayı önlemeyi kendine prensip edinen DP’nin istikrarın sigortası durumunda olduğunu kaydetti.
DP’den yapılan açıklamaya göre Fikri Ataoğlu, “Biz her yerde birleştirici olmayı, kavgayı önlemeyi, uzlaştırıcı olmayı kendimize prensip edindik. İnanınız önümüzdeki dönemde sırf bu özellikleri nedeniyle bile DP’ye büyük ihtiyaç olacaktır. Çünkü DP, istikrar ve iktidarın sigortasıdır” dedi.Ataoğlu, Demokrat Parti’nin Türkiye ile çok iyi ilişkileri bulunduğunu, DP’nin iki kardeş devlet arasındaki ilişkileri samimiyetle, karşılıklı sevgi ve saygıyla en düzgün şekilde götürebilecek parti konumunda olduğunun altını çizdi.

HUKUK SİSTEMİ

Ataoğlu, mevzuattaki yasakçı hükümler nedeniyle, hukuk devletinden çok yasa devleti görüntüsü verildiğini, hedeflerinin yasakçı hukuk sistemini değiştirerek gerçek anlamda hukuk devleti yaratmak olduğunu ifade etti.

İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamaları getirmeyi, hukuki konularla ilgili halka danışmanlık hizmetleri sunulmasını düşündüklerini kaydeden Ataoğlu, “Halkımızın temel ve gündelik sorunlarla ilgili haklarını ve hukuk kurallarını iyi anlamaları sağlanacaktır” dedi.

Adalet sisteminin çok yavaş işlemesinin adalete güven duygusunun zayıflamasına neden olduğunu, yasal düzenlemelerdeki yetersizlik, nitelikli yargı elamanı ve yardımcı personel eksikliği, bina ve fiziki mekân yetersizlikleri, modern haberleşme ve iletişim araçlarından yararlanılamaması adaletin tecellisini geciktiren temel faktörler olduğunu kaydeden Ataoğlu, şunları belirtti:

“Genel bütçeden adalet hizmetlerine ayrılan pay, bu hizmetlerin tam ve zamanında yapılmasını sağlayacak bir orana yükseltilecektir.
Vatandaşların devlet kuruluşları ile olan ihtilaflarının yargı yoluna başvurulmadan çözümlenmesi için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır. Mevzuattaki dava açma, şikayet, itiraz, temyiz, karar düzeltme, zamanaşımı ve hak düşümü gibi süreler basitleştirilecektir.”

Ataoğlu, maddi imkânsızlıkları nedeniyle hak arama özgürlüğünden yararlanamayanlar için “adli yardım” müessesesine işlerlik kazandırmayı öngördüklerini ifade etti.

Hapishanelerin, modern bir örgütlenme, yeterli sayıda personel ve fiziki imkanlar geliştirilerek çağdaş normlara uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, “Hazırlanacak yeni düzenleme ile tutuklu ve hükümlülerin asgari hakları belirlenecek ve alternatif ceza infaz yöntemleri geliştirilecektir.
Adli sicil kayıtlarının tutulmasında daha düzenli bir sisteme geçilecek” dedi.

SİYASETE GÜVENSİZLİK

Siyaset kurumuna duyulan güvenin giderek azaldığını belirten Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin mal varlıkları şeffaf hale getirilecektir. Kamunun bütün iş ve işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacaktır. Halkın devlete olan güvenini sarsan, ülkemizin imajını zedeleyen yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki önlemler alınacaktır. Kamu yönetiminde gereksiz yere genişletilen ‘gizlilik kültürü’ ile mücadele edilecektir. ‘Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı’ titizlikle çalıştırılacak ve kamu kuruluşlarının evrak akış sistemleri ve karar alma süreçleri yeniden düzenlenecektir.
Kamu ihale sisteminde son dönemlerde yapılan değişiklikler, ihale sistemi çağdaş normlarına uygun olarak iyileştirilecektir. Kamu yönetiminde kırtasiyecilik ve bürokratik formaliteler azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek ve hizmetin gecikmesi sorunu çözümlenecektir.”

Ataoğlu ayrıca denetim elemanlarının bağımsızlığının sağlanacağını, kamuda denetime kapalı alanların azaltılacağını da savundu.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÖNLENECEK

Ataoğlu, haksız rekabete yol açan kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçeceklerini belirtti.

KADINLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Kadınların ülkede hak ettiği statüde olmadığını da belirten Ataoğlu, “Kadınla ilgili dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgütleri desteklenecek, kadınları ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapacaktır. Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımız mikro kredilerle desteklenerek, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanarak, kadınlar üretime yönlendirilecektir. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için, yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenlenecektir. Kadına yönelik şiddetin, cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesi, muhtaç durumdaki kadınların desteklenmesi ve korunması, öncelikli politikalarımız arasında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

DP’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasını talep edeceğini ifade eden Ataoğlu, yurtdışında yaşayan gençlerle kaynaştırıcı ve bütünleştirici sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi; gençlere yönelik düşük bütçeli, bölgenin yapısına uygun konut çözümleri getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ataoğlu, engelli vatandaşlar konusunda ise kamunun yanı sıra, özel sektör ve gönüllü kuruluşların engelli bireylere yönelik eğitim vermelerinin teşvik edilmesi, kendi işini kurma imkanı olan engelli vatandaşlara destek verilmesinin, küçük yaşta eğitim alamamış engelli bireylerin rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almalarının ağlanması, bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler için bakımevleri açılması, sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan engelli araç-gereçlerinin kapsamının genişletileceğini, engellilerin spor yapması için spor kulüplerinin imkan hazırlamasının teşvik edileceğini kaydetti.

ÇED GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm tüzükler gözden geçirilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi, Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nda değişikliğe gidilerek, İzleme ve Denetleme Şubesi ile Çevre Eğitim Şubesi kurulması sağlanacaktır. Uzman personeller istihdam edilerek ve yeni ekipmanlar alınarak Daire teknik anlamda güçlendirilecektir” dedi.

“ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ PROJESİ TAMAMLANACAK”
Ülkenin çevre sorunlarının başında gelen atık sorununa bütünlüklü bir çözüm getirebilmesi için Entegre Atık Yönetimi Projesi’nin tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Ataoğlu, CMC ile ilgili davanın sonuçlanması halinde bölgenin rehabilitasyonunun da hedeflendiğini belirtti.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMEL PRENSİP OLACAK”

Yenilenebilir enerjinin, DP’nin temel prensiplerinden birisi olduğunu belirten Ataoğlu, Şebeke Stabilite Analizi çalışmasının tamamlanmasına yönelik her türlü katkıyı koyacaklarını ifade etti.

Ataoğlu, “Büyük kıyı tesislerinin denize atık su vermesinin engellenmesi için pilot uygulama aşamasında olan ve ilk kez bakanlığımız döneminde devreye giren Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’ne (SAİS) bağlanması ve online izlenmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

“GÖNÜLLÜ ÇEVRECİLERİN YASAL İŞLEM YAPMASI SAĞLANACAK”

Ataoğlu, gönüllü çevrecilerin yasal işlem yapabilmesinin sağlanması, kömür, akaryakıtların kalitesine yönelik analizlerinin yapılmasına yönelik “Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı”’nın tamamlanmasının manifestolarında da olduğunu da belirtti.

Başa dön tuşu