Bilim ve Teknoloji

Sony’den dünyanın en küçüğü ünvanına sahip yeni 4K kamera


a7 ve a7R fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­riy­le bü­yük ba­şa­rı ya­ka­la­yan Sony, 126x94x48 mi­li­met­re bo­yu­tuy­la ‘dün­ya­nın en kü­çü­ğü­’ un­va­nı­na sa­hip ai­le­nin ye­ni üye­si a7S’­yi du­yur­du. Di­ğer iki mo­del gi­bi tam ka­re sen­sö­re sa­hip ma­ki­ne­nin en önem­li özel­li­ği 4K çö­zü­nür­lü­ğün­de vi­de­o kay­dı ya­pa­bi­li­yor ol­ma­sı. De­ğiş­ti­ri­le­bi­lir lens­li ma­ki­ne, 12,2 me­ga­pik­sel­lik sen­sö­rüy­le da­ha et­kin bir vi­de­o kay­dı­na im­kan ta­nır-ken, 409.600’e ka­dar çı­ka­bi­len ISO de­ğe­riy­le yük­sek bir has­sa­si­ye­ti su­nu­yor.

489 gram ağırlığında

Sony’nin BIONZ X görüntü işlemcisini kullanan a7S, XGA OLED Tru-Finder vizöre, dahili WiFi b/g/n ile NFC bağlantısına ve 3 inçlik 921 bin noktalı hareketli TFT ekrana sahip. Cihaz, 489 gram ağırlığında ve tam dolu piliyle 320 ila 380 arasında fotoğraf çekilebiliyor.

Karanlıkta bile iddialı

Sony a7S’­de­ki S, sen­si­ti­vity ya­ni has­sa­si­yet an­la­mı­na ge­li­yor. Sen­sö­rün 50 ila 409.600 ara­sın­da ayar­la­na­bi­len ISO de­ğe­ri Son­y’­nin id­di­ası­na gö­re en dü­şük ışık ko­şul­la­rı al­tın­da da­hi kir­li­lik­ten uzak vi­de­olar kay­det­me­yi müm­kün kı­lı­yor. 35 mi­li­met­re sen­sö­rün çö­zü­nür­lü­ğü­nün 12,2 me­ga­pik­sel ol­ma­sı­nın al­tın­da da vi­de­o ya­tı­yor. Da­ha yük­sek çö­zü­nür­lük­lü bir sen­sör­le ya­pı­lan 4K vi­de­o kay­dın­da pik­sel­ler­den alı­nan ve­ri­le­rin sı­kış­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.Başa dön tuşu