Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri


Geçen haftaki Resmi Gazete’ler; 23, 24, 30, 31 Ocak 2019 tarihli ve 11, 12, 13, 14 sayılı olup, toplam 138 sayfadan oluşmaktadır.

 Güv. K. K.’lığına bağlı Polis Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu sınavlarda yeterlik ve İngilizce sınavlarında başarılı olan analist programcı ve bilgisayar sistem yöneticilerini açıkladı. Bilgisayar sistem yöneticisi sınavını başaran olmadı.

 Bakanlar Kurulu, Boğaziçi Köyünde Ahmet Yaşarkurt’a ağıl, Mustafa Aylanç’a ağıl ve kuru tarım amaçlı icarlanan ve 10 yıllık icar süresi dolan Hali Arazilerin icar sürelerinin 5 yıl uzatılmasına; iskele’de iskele Belediyesi’ne kamu amaçlı icar edilen ve 10 yıllık süresi dolan Hali Arazinin icar süresinin 10 yıl uzatılmasına; Kalecik Köyünde Altınbaş Petrol Ltd.’e petrol tesislerini koruma amaçlı icar edilen ve 20 yıllık süresi dolan Hali Arazinin icar süresinin 10 yıl uzatılmasına; Yarköy’de Elan Properties Ltd.’e turizm amaçlı icar edilen ve 10 yıllık süresi dolan Hali Arazinin icar süresinin 5 yıl uzatılmasına; Kurtuluş Köyünde Ali Karakayış’a sulu tarım amaçlı icar edilen ve 20 yıllık süresi dolan Hali Arazinin icar süresinin 10 yıl uzatılmasına, 53/1989 sayılı Hali Araziler (lcarlarna ve Yönetim) Yasası uyarınca karar verildi.

 Geçitkale’de bir arazinin, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, kamusal amaçlı olarak bitkisel araştırmalar yapmak ve bitki koruma ürünlerine ait deneme plantasyonları kurmak amacıyla, Tarım Dairesi Müdürlüğü ‘nün kullanımına verilmek üzere Tarımdan sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verildi.

 Sanpa Turizm Ltd.’in, bir yıl önce yine uzatılan, Şans Oyunları izninin, “yatırımlarını Aralık 2019 sonuna kadar tamamlaması kaydıyla, 31.12.2020 tarihine kadar süre verilmesi” şeklinde tadil edilmesine karar verildi.

 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olduğundan, Furkan Berk Çalışkan’ın, Ali Arğun’un, Behçet Erkal’ın, Tuna Sin’in, Hüseyin Koltan’ın, Ali Korkmaz’ın, Ertan Korkut’un ve Berna Kaçar’ın, KKTC Yurttaşlığına alınmasını kararlaştırdı.

 Serbest Liman ve Bölge Yasası uyarınca, Estrella Solutions Ltd. ve Tayfun & Fatih Steel & Aluminium Profile Import & Export Ltd.’in Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde Posta Kutusu kiralanmasına karar verildi.

 Gazimağusa Türk Maarif Koleji Rehber Öğretmeni Mahmut Kara ‘nın, eşinin Londra Türk Okullarında 2 yıl süre ile görevlendirilmesinden dolayı, ödeneksiz izinli sayılmasına karar verildi.

 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 28 yabancı uyruklu kişiye, başka bir kararla 32 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verildi. Ayrıca; T.C. uyruklu Tunay Karaburun’un, Onur Karaburun ve Mecid Doğan Karaburun’un ve Ahmet Tecimer’in ikinci taşınmazını almalarına da izin verildi.

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Oğuz Veli Ortaokulu’nda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ferdiye Yurdakul’un, ingilizce kursuna katılımına olanak sağlamak amacıyla, kurs bitimine kadar ödenekli izinli sayılmasına karar verildi.

 T.C. Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanması öngörülen ve önergeye ekli sunulan

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü”nün, KKTC Hükümeti adına imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘nın yetkili kılınmasına karar verildi.

 Gelir Vergisi Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca, %17 (Yüzde On Yedi) oranındaki özel indirim oranının %10 (Yüzde On) olarak düzenlenmesine karar verildi.

 Gelir Vergisi Yasası ‘nın 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, 2019 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarının 28.300 TL (Yirmi Sekiz Bin Üç Yüz Türk Lirası) olarak saptanmasına karar verildi.

 2019 Mali Yılı matrah dilimlerinin yeniden düzenlenmesine karar verildi.

 Asgari Ücretler Yasası ‘nın 7’nci maddesi uyarınca, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında alınan ve ekte sunulan, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete ilişkin Tavsiye Kararı ‘nın Resmi Gazete’de ilan edilerek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi.

 KKTC Başbakanlığı Başbakanlık Dairesi Müdürü Mevkiine atanmış olan Umure Örs bu görevinden alınarak, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mevkiine atanmıştır.

 KKTC Başbakanlık Dairesi Müdürlüğüne ise Yeşim Kubilay atandı.

 Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde bulunan; tüm derelerden ve/veya dereden, herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağından, kenarlarından veya duvarlarından ,taş, çakıl, kum, toprak veya başka madde alınması veya taşınması , herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağına, kenarlarına veya duvarlarına veya herhangi bir kısmına moloz, çöp, süprüntü veya döküntü dökülmesini Bölüm 82 Kamu Dereleri’nin Korunması Yasası’nın 5(1) maddesi uyarınca Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.

 Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 29.11.2018 ve 11.12.2018 tarihinde vermiş olduğu Emirlere binaen Mukayyitlik nezdinde 02 Şubat, 2002 MŞ. 7792 sicil no’su ile tescil edilmiş bir şirket olan YAMANLAR VE OĞULLARI TİCARET ŞTİ. LTD.’in ve 22 Ocak, 2004 MŞ. 8818 sicil rıo’su ile tescil edilmiş bir şirket olan HEBO YAPI SANAYİ ve TİCARET ŞTi. LTD.’in tasfiyesine emir verilmiş olduğu duyurulur.

 Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Güney Kıbrıs’a İhracat ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ne İthalat ve/veya Geçici İthalat (Değişiklik) Tüzüğü yayımlanarak; “Ancak yetiştirilmek amacıyla yavru çipura ve yavru levrek balıkların Su Ürünleri Yasası’na bağlı olarak yetkili makamlardan, uluslararası sağlık sertifikasına sahip Güney Kıbrıs menşeli taze domuz etinin Veteriner Dairesinden, ön izin almak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali yapılabilir .” denilerek, domuz eti serbest bırakılmıştır.

 2019 Gümrük ve İstihsal (Harçlar ve Ücretler) (Oran ve Miktarları) ( Değişiklik) Tüzüğü yayımlanarak, antrepo ruhsat ücretleri yeniden belirlenmiştir.

 Gönyeli Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı.

 Paşaköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı.

 Lefkoşa Türk Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı.

 İhtiyat Sandığı Dairesi ve İstihdam Destek Merkezi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı.

Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında olan eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin, önergeye ekli haritada renklendirilerek gösterilen araziyle birlikte restore edilerek 25 yıllık bir süre için bakım ve tedavi merkezi olarak kullanılması için çıkılacak ihaleye, ihale tahmini bedelinin, Kamu ihale Yasası ‘nda belirtilen 4.000.000 TL’lik eşik değerinin üzerinde olması sebebiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabilmesine karar verildi.

 Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde Müdür/Temsilci olarak görev yapan Servet Başaran’ın , 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle KKTC İzmir Başkonsolosluğu’na, Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verdi.

 Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’e, sağlık refakati ve bakım hizmetleri verilmesi amacıyla , bu konuda yeterli tecrübe ve eğitimi bulunan iki (2) kişiden alınan hizmetin 2019 yılında da devam etmesine ve hizmet alımının 161.316 TL karşılığında 1 (Bir) yıl (12 ay) süre ile yapılmasını kararlaştırdı.

 Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’a , sağlık refakati ve bakım hizmetleri verilmesi amacıyla bu konuda yeterli tecrübe ve eğitimi bulunan 2 (İki) kişiden alınan hizmetin 2019 yılında da devam etmesine ve hizmet alımının 161.316 TL karşılığında 1 yıl (12 ay) süre ile yapılmasını kararlaştırdı.

 Başbakanlık’ta, sözleşmeli personel olarak görev yapan Eylem Akay ve Erkut Çulluoğlu’nun hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, sözleşmelerinin yenilenmesi kararlaştırıldı.

 İş kazalarıyla, meslek hastalıkları sigortasından, gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanların aylıklarına %19,88 artış yapılmasına ve bunun Sosyal Sigortalar Fonu’ndan karşılanmasına karar verildi.

 T.C. Devleti’ne nakil talebinde bulunan T.C. uyruklu mahkum Ceyhun Tokmak ‘ın, 22/1988 sayılı KKTC ile T.C. Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devleti’ne nakledilmesini onayladı.

 Lapta Belediyesi’nin, geriye dönük personel maaşlarının bankaya ve piyasaya olan borçlarının ödenebilmesi ve borçlarının bir kalem altında toplanabilmesi amacıyla , en geç 30.6.2022 tarihinde kapatılmak üzere Yakın Doğu Bank Ltd.’den 6.000.000 TL borçlanılmasını ve mevcut overdraft hesabının 1.000.000 TL’ye düşürülmesini onayladı.

 

(Devamı yarın)

 Başa dön tuşu