AB'den Flaş İddia! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 24, 2024
Kıbrıs

AB’den Flaş İddia!

AB'den Flaş İddia!

KIB­RIS Rum yö­ne­ti­mi, AB ve Rus­ya ile ül­ke­yi için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan kur­tar­mak için gö­rüş­me- ­ler yü­rü­tür­ken, Eu­ro Böl­ge­si Ça­lış­ma Gru­bu ara­sın­da ya­pı­lan bir gö­rüş­me­de de Gü­ney Kıb­rı­s’­ın Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­li­ğin­den çı­kı­şı ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Gö­rüş­me­de, böl­ge­yi ola­sı Kıb­rıs eko­no­mi­si­nin çö­kü­şün­den izo­le et­mek ama­cıy­la uy­gu­la­ma­ya kon­ma­sı plan­la­nan ser­ma­ye kon­trol­le­ri tar­tı­şıl­dı. Kıb­rıs gö­rüş­me­ye ka­tıl­ma­yı red­de­der­ken, söz ko­nu­su ka­rar, Kıb­rıs Par­la­men­to­su­’nun çok duy­gu­sal dav­ran­dı­ğı yö­nün­de yo­rum­la­ra ne­den ol­du.

Bir yet­ki­li, G. Kıb­rı­s’­ın Eu­ro Böl­ge­si­’n­den ay­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da açık gö­rüş­me yap­ma öne­ri­sin­de bu­lun­du. Kıb­rı­s’­ın çö­kü­şe doğ­ru gi­den iki bü­yük ban­ka­sı ile ül­ke­nin Eu­ro Böl­ge­si­’n­den ay­rıl­ma­sı ola­sı­lı­ğı ko­nu­sun­da da bir çö­züm ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ildi.


Av­ru­pa ek­ti­ği­ni bi­çi­yor

Bir çı­kış ol­ma­sı du­ru­mun­da, ge­ri ka­lan Eu­ro Böl­ge­si ül­ke­le­ri­nin fon­la­rı ko­ru­mak ve so­ru­nun Yu­na­nis­ta­n’­a bu­laş­ma­sı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la adım atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de edildi.
Bu ara­da TBMM Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Vol­kan Boz­kır, twit­ter he­sa­bın­dan, so­nun­da Kıb­rıs Rum Ke­si­mi­’nin her­kes ta­ra­fın­dan “fe­da­” edi­le­cek bir ko­num­da ka­la­bi­le­ce­ği­ni, o za­man “kö­tü­lük ya­pa­nın ya­nın­da kar kal­ma­z” ata­sö­zü hak­lı çı­ka­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Boz­kır, açık­la­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti:

“G. Kıb­rıs, KKTC’­nin hak­kı­nı yi­ye­rek AB üye­si, Eu­ro Böl­ge­si üye­si, AB Dö­nem baş­ka­nı olur­ken ke­yif alan AB ül­ke­le­ri şim­di ek­tik­le­ri­ni bi­çe­cek. Tür­ki­ye ve KKTC’­nin ge­liş­me­le­ri ya­ki­nen iz­le­me­si ve de­ği­şik se­nar­yo­la­ra gö­re stra­te­ji­ler üret­me­si önem arz edi­yor. Bu da ya­pı­lı­yor.”

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar