Türkiye

8 saat kesintisiz uçabilen İHA


 

On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Ha­va­cı­lık ve Uzay Tek­no­lo­ji­le­ri Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’n­de (UZAY­TEM) bir yı­lık ça­lış­ma so­nu­cu ta­ma­men yer­li mal­ze­me kul­la­nı­la­rak, Türk mü­hen­dis­le­ri ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan, sı­nı­fı­nın en bü­yük ve en do­na­nım­lı in­san­sız ha­va ara­cı ya­pıl­dı. UZAY­TEM Mü­dü­rü Prof. Dr. Sü­ley­man To­lun, Bal­lı­ca yer­leş­ke­sin­de­ki mer­kez­de bir yıl­dır sür­dü­rü­len İn­san­sız Ha­va Ara­cı (İHA) ya­pı­mı­nın ba­şa­rıy­la ta­mam­la­na­rak test uçuş­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Ta­ma­men yer­li kom­po­zit mal­ze­me ve dü­şük hız­lar­da yük­sek ve­rim sağ­la­yan Tur­bop­rop mo­tor (ar­ka­sın­da ça­lı­şan bir tur­bo­jet mo­to­run­dan al­dı­ğı güç­le bir per­va­ne­yi çe­vi­ren mo­tor tü­rü) kul­la­nıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. To­lun, “Bü­tün pro­je ve ta­sa­rım­la­rı­nı ken­di­miz ge­liş­tir­dik. İn­san­sız ha­va ara­cı üre­ti­min­de ken­di mar­ka­mı­zı oluş­tu­ra­rak Tür­ki­ye­’nin adı­nı dün­ya­ya du­yur­mak is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

SA­AT­TE 130 Kİ­LO­MET­RE

UZAY­TE­M’­de gö­rev­li öğ­re­tim gö­rev­li­si ve pro­je ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ce­vat Su­nol da İHA’­nın dünya standartlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılarak yapıldığını söyledi.  Sunol şunları kaydetti: “Yaptığımız insansız hava aracında, üstün nitelikli kompozit (karma) malzeme kullandık. Test uçuşlarında prototipin kabiliyet yeteneği ve motorunun performansının çok başarılı olduğunu gördük. Kendi sınıfının en büyük ve en donanımlı insansız hava ara­cı. 180 ki­log­ram aza­mi kal­kış ağır­lı­ğı ve 6 met­re ka­nat açık­lı­ğı­na sa­hip. Araç, kul­la­nı­ma gö­re 5 ile 8 sa­at ara­sın­da ha­va­da ke­sin­ti­siz ola­rak ka­la­bi­li­yor ve sa­at­te 130 ki­lo­met­re hız ya­pa­bi­li­yor.


Başa dön tuşu