Laiklik, Sosyal Adalet ve Eğitim - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Köşe Yazarları

Laiklik, Sosyal Adalet ve Eğitim

Ülkemizde uzun yıllardır sorunların çözümlenmesi olumsuzluğun bir çözüm olduğu bu zamanda değişmeliyiz. Toplumun bugün yaşadıklarını geçmişte yaşadıklarının toplamı olduğunu unutmaması gerektiği kanısındayım. Geçmişte neyi nasıl yaşadığımızı hafızalarımızda analiz ederek bugünlere nasıl geldiğini unutmadığımızı gösterebilmek adına toplumsal varlığımızı ortaya koymanın, kendimize olan inancımızı toplumsal varlığımız için kullandığımızda toplumsal mücadelemizi daha üst noktaya taşıyarak bugünkü şikâyetlerimizin ilkesel, sosyal ve temel sorunlar olduğunu bu çerçevede ülkedeki sorunların sadece okullardaki bir eğitim sorunu olmadığı, toplumun 1974 sonrası yaşadıkları ve bugüne kadar plansız yaşananlar, plansız göç, toplumların bir arada yaşama öğretisini ortaya koyacak sosyal ve eğitim olarak hiçbir şey olmadığını bilmeliyiz ve bu sorunları göz ardı etmeden mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Anayasası’nın 1. maddesinde yer almaktadır.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir.


Neymiş devletin   anayasal tanımı, demokratik bir devlet ve halkın egemenliği ilkesine dayanan sosyal adaleti sağlamak için gerekli önlemleri alan ve vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alması gereken, hukukun üstünlüğüne dayanan ve tüm vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğu ilkesini toplumuna his ettirmesi gereken  yapı nerede.

Demokrasi: ülkemizde halkın egemenliği ilkesine dayanıyor mu? demokratik bir devlet midir, demokratik anlayış pratikte halkın, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu anlamına geliyor mu?

Sosyal adalet:, sosyal adaleti sağlamak için gerekli önlemleri alıyor mu? Vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için çalışıyor mu?

Hukukun üstünlüğü:, hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet mi? Bu, tüm vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğunu ve kanunların herkes için geçerli olduğunu ifade ederken yaşamımızda karşılığı var mı?

Sosyal devlet, devletin vatandaşları arasında eşitlik ve adaleti sağlamak için gerekli önlemleri alıyor mu?

Sosyal devlet, vatandaşlarının sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına almak için gerekli önlemleri alıyor mu?

Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesine dayanır. Bu iki ilke, vatandaşlar arasında ayrımcılığa karşı mücadele etmek için birlikte çalışır.

Laiklik ise vatandaşlarının dini inanç ve uygulamalarına saygı duyar. Bu iki ilke, vatandaşlarının haklarını korumak için birlikte çalışır.

Laik eğitim sistemi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına dayanan bir eğitim anlayışıdır. Bu anlayışa göre, eğitim kurumları, devletin dini inanç ve uygulamalarına karşı tarafsız ve objektif olmalıdır. Laik eğitim sistemi, öğrencilerin kendi inançları hakkında bilinçli kararlar alabilmelerine ve farklı inançlara saygı duymalarına öğrenirler.

Laik eğitim sisteminin temel ilkeleri hatırlamakta fayda var

Din ve devlet işlerinin ayrılması: Eğitim kurumları, devletin dini inanç ve uygulamalarına karşı tarafsız ve objektif olmalıdır. Eğitimde dini referanslar kullanılmaz , bu referanslar hiçbir şekilde dayatmacı olamaz.

Eşitlik ve adalet: Ülkemizde eğitim sistemi, tüm öğrencilere eşit fırsatlar sunuyormu. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz ilkesi ülkemizde nasıl çalışıyor.

Özgürlük ve sorumluluk: Eğitim, öğrencilerin özgür düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Öğrenciler, kendi inançları ve değerleri hakkında bilinçli kararlar alabilme hakkına sahip olabiliyormu.

Ahlak ve sorumluluk: Eğitim, öğrencilerin ahlaki değerlere sahip olmalarına ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmalıdır. Öğrenciler, başkalarına saygı duyma ve topluma yararlı olma bilincine sahip olmalıdır.

Kapsayıcılık: Eğitim, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Eğitim kurumları, farklı etnik köken, dil ve kültürden gelen öğrencilere hitap edebilmelidir.

Laik eğitim sistemi, demokratik toplumların temel ilkelerinden biridir. Bu sistem, vatandaşlarının eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerine ve farklı inançlara saygı duymalarına yardımcı olur. Laik eğitim sistemi, toplumun huzur ve barışını korumaya da katkıda bulunur.

Özgürlük ve demokrasiyi destekler: Laik eğitim sistemi, öğrencilerin özgür düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, özgürlük ve demokrasinin gelişimi için önemlidir.

Toplumsal barışı ve uyumu sağlar: Laik eğitim sistemi, farklı inançlara ve kültürlere sahip bireylerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır, toplumsal barışı ve uyumu sağlar.

Sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekler, laik eğitim sistemi vatandaşlarının eğitim düzeyini ve niteliklerini artırır ve sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekler.

Ülkemdeki sorunların çözümü noktasındaki yaklaşımların en azından anayasadaki ilkelere dayanarak toplumların ihtiyaçları noktasında, kendi yaşamıyla ilgili kararları, kendi çocukları ile ilgili kararları eşitlikçi, adil, laik,demokratik bir düzen içinde çocuklarımızın eğitimi ile birlikte toplumumuzun da eğitime ihtiyacı olduğunu bilmek ve anlamak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Olayların sebepleri tartışılmadan sonuçlarını değerlendirmek, krizin ötesine gitmeyecektir. Bu nedenle, bugün yaşadıklarımızın ve bundan sonra da yaşayacaklarımızın en temel sebeplerinden bir tanesi, bireysel düşünme, faydacılık, yandaşçılık neticesinde ülkemizdeki kaybettiğimiz değerleri görmeden bu günlere kadar geldik. Demokratik anlayışımızı ve kültürümüzü yaşadığımız bu karma toplumda nasıl kendimizi ifade edip bu ülkede özne olduğumuzu gösterebilmenin en çağdaş yolu, sistemi değiştirecek yapısal değişiklikleri ortaya çıkmasını sağlayacak nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Bu kaynakların politikanın içinde olmasını destekleyici çalışmalara aktif şekilde katılacak toplumsal muhalefetin ortaya çıkması ve değişimi zorlaması durumunda, daha güzel günler için umut doğacaktır.

 

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar