EkonomiMünhal

İhtiyat Sandığı Dairesi’nden münhal duyurusu

İhtiyat Sandığı Dairesi Münhal İlk Atama Kadrosu İlanı Ve Sınavı Duyurusu

Münhal Kadrolar:

 

Kadro Adı Muhtemel Münhal Yeri Barem Münhal Münhal Kadro Adedi
               IV.Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi Lefkoşa, Girne, Güzelyurt Şubeler
 5-6-7-8  14
 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Bekçi  Müdürlük – Girne 1-2-3-4 2

İşçi

 Müdürlük – Girne KKTC Devleti Toplu İş Sözleşmesi 3

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.                                                  

1.   Başvurular

(1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak başvurular, 11 Nisan, 2018 – 25 Nisan, 2018  tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.

(2) Adayların İhtiyat Sandığı Dairesi web sayfasından elde edebilecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’ne gerekli diğer belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Münhal Yukarıda belirtilen münhal mevkilerin Yazılı Yarışma Sınavların tarih, yer ve saati süreç içerisinde İhtiyat
Sandığı Dairesi’nin http://www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından duyurulacaktır..

Adayların sınava gireceği yerler ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra İhtiyat Sandığı Dairesi’nin http://----escape_sem_autolink_uri:756bc3fe39a591a406fe7a9bf39389c3---- adresindeki web sayfasından başvuru sırasında verilen ‘Alındı belgesi’üzerinde belirtilen başvuru numarası ile duyrulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

 

3.   Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen 39.TL sınav ücretinin, başvurudan önce İhtiyat Sandığı Dairesi Merkez veya Şube veznelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir.

 

4.   Aranan Nitelikler

A) Münhal kadrolar için aranan GENEL KOŞULLAR:

              1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

              2– On sekiz yaşını bitirmiş olmak;

3– Bu Yasada öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

              4- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

5- Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya  affa uğramış  olsalar dahi  rüşvet,

hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtekârlık,  irtikâp, ırza  geçme,  hileli  iflâs ve benzeri  yüz  kızartıcı

suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak 16 yaşından küçükken  yukarıda öngörülen

suçları  işleyenlere bu  bend  kuralları  uygulanmaz  ve  İhtiyat Sadığına girme hakları saklıdır.

6- Erkek adaylar için Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

7- Atanacağı  görevi  sürekli  olarak  yapmasına  engel  olabilecek  bedensel  bir  hastalık veya

Sakatlığı  veya  akıl  hastalığı  bulunmadığı  Devlet  Hastahanesi  Sağlık  Kurulu  Raporuyla

onaylanmış olmak;

8- Disiplin  suçundan  ötürü  daha  önce  kamu  hizmetinden  azledilmemiş  olmak  (görevden

uzaklaştırılmamış olmak);

9- Emekli maaşı çekmemiş olmak.

 

B) Münhal kadrolar için aranan ÖZEL KOŞULLAR:

Konu münhal kadrolara başvuracak tüm adayların ekteki hizmet şemalarında belirtilen aranan nitelikleri  taşımaları gerekmektedir.

Konu münhal kadrolara hizmet dışından başvuracak adaylardan  II Derece Bekci mevkiine ORTAOKUL DÜZEYİ, IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

 

5.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli (4 yanlış 1 doğru’yu götürmeyecektir.) yöntemle yapılacaktır.

Yazılı yarışma sınavında;

1)      IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi mevkine başvuran adaylara I. Kısımda belirtilen konularla ilgili 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakika olacaktır. IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi mevkii için değerlendirme ve başarı listesini oluşturulması bu sınav sonucunda belirlenecektir.

 

d)      IV. Derece Bekci ve İşci mevkilerine başvuran adaylara II. Kısımda belirtilen konularla ilgili 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakika olacaktır. II. Derece Bekçi ve İşçi mevkileri için değerlendirme ve başarı listesini oluşturulması bu sınav sonucunda belirlenecektir.

Sınav Konuları :

I. Kısım (İhtiyat Sandığı Katibi)

–         İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri

–         Kamu Görevlileri Yasası

–         Genel Kültür (Güncel konular ile KıbrısTarihi ve Coğrafyası)

–         Çalışma Bakanlığı Genel Bilgi (Bakanlık görev, yetki ve sorumlulukları)

–         Türkçe

–         Genel Bilgisayar Kullanımı

–         Basit Matematik

 

II. Kısım  (Bekci ve İşci)

–     Genel Kültür (Güncel konular ile KıbrısTarihi ve Coğrafyası)

–     İlk Yardım

–     Türkçe

–     Basit Matematik


6.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı, KKTC Pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyeti ibraz etmeleri gerekmektedir.  Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.  Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

7.   Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınav Komisyonu tarafından optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 veya üzeri puan olacaktır. Münhal sayısı kadar en yüksek başarıyı gösteren adayların başarı sıralaması başarı listesini oluşturur. Başarı listesine giren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonucu oluşacak başarı listesinde, başarı listesinin son sırasında birden fazla adayın olması durumunda  adaylardan hangisinin öncelikli olarak başarı listesine gireceği 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen kıstaslar çerçevesinde belirlenecektir.

Sonuçlar, aynı gün sınavların tamamlanmasından sonraki saatlerde, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin web sitesinden yayınlanacaktır.

 

8.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.Sınav sonuçlarının İhtiyat Sandığı web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, İhtiyat Sandığı Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunulabilir. İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir.  Yönetim Kurulu’na yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

Başarı listelerinin kesinleşmesinden sonra 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen sözlü yarışma sınavı (Mülakat) İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

 

9.   Münhal Kadroların Baremleri

1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi uyarınca İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafında düzenlenecektir.

 

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)  Başvuru Formu

(2)  Sınav Ücreti Makbuzu

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)  Yeterlik Belgesi  (Fotokopi)

(5)  Diploma (Fotokopi)

(6)  Bir adet resim

(7)  Terhis Belgesi Fotokopisi -(Erkek adaylar için)

11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar İhtiyat Sandığı Web Sitesi Kanalıyla Yapılacaktır.

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için İhtiyat Sandığı Dairesi Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece İhtiyat Sandığı Dairesi  Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 

12.  Münhal Mevkilerin Kadro hizmet Şemaları aşağıda belirtilmiştir.  

IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi  Hizmet Şeması

II. Derece Bekci Hizmet Şeması

II. İşçiler için KKTC Devletinin uygulamakta olduğu yürürlükteki Toplu İş sözleşmesi kurallar geçerlidir.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı