Köşe Yazarları

Üniversite öğrencilerine af çıkarıldı. Angolemli, genç vekillerin performansını solladı!

Bu hafta özetleyeceğimiz Resmi Gazete sayfa sayısı 133 olup, 5, 6, 7 Eylül 2018 tarihli ve 129, 130, 131, 132 sayılı gazetelerden oluşmaktadır.

 

TEBLİĞ ve İLANLAR:

1946 tarihli Eczacılık ve Zehirler Tüzüğü altında yayınlanan bildiri ile, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele Bölgelerinde bulunan eczanelerin, 17 Eylül 2018 ile 15 Eylül 2019 tarihleri arasındaki nöbetçi eczane çizelgeleri yayımlanmıştır. Ayrıca nöbetlerde uygulanacak mesai saatleri, kurallar, uymayanlara yapılacak işlemler de belirtilmiştir.

Bu bildiriden edinilen bilgiye istinaden, Mağusa Bölgesinde; 43, Lefkoşa’da; 83, Girne’de; 46, Güzelyurt’ta; 15, İskele’de ise; 5 ve Karpaz Bölgesinde; 4, Üst ve Alt Mesarya Bölgesinde: 13 nöbet tutan eczane bulunmaktadır. Ada çapında toplam; 209 eczanemiz mevcuttur. Bu rakama nöbet tutmayan eczaneler dahil değildir.

 

GÖREVDEN ALMA: İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Denktaş Dağyaran bu mevkiiden alınmıştır.

GÖREVE ATAMA: İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü mevkiine Ebru Çomunoğlu atanmıştır.

 

TEBLİĞ ve İLANLAR:

Devlet Planlama Örgütü, Tüketici Fiyatları Endeksi 2018 Ağustos ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre; bir önceki aya göre artış oranı; 8.42, bir önceki yılın Aralık ayına göre artış oranı; 24.29, bir önceki yılın Ağustos ayına göre artış oranı 29.88 olarak gerçekleşti.

1 yıllık sürede en fazla artış; 41.54 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde olurken, en az artış; 10.12 ile haberleşme alanında oldu.

 

Avukatlar Yasası madde 5 gereğince yapılan Baro Sınav neticeleri ilan edildi. Buna göre 5 avukat “doğrudan”, 19 avukat “tamamlayarak”, 23 avukat da “şartlı” olarak sınavı tamamladı.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

63 adet yabancı uyruklu kişiye, taşınmaz mal satın alma izni verilmesine karar verdi.

Engelli ve Yoksulluk maaşı alan kişilere Eylül ayında 1 defaya mahsus olmak üzere 1000 TL’lik katkı sağlanmasına karar verildi.

Kayıp şehitlerden kimlik tespiti tamamlanmış olan Raziye Hasan, Ayşe Mustafa, Olcay Mustafa, Resime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif, ve Hasan Derviş’in naaşlarının, Muratağa Camiinde kılınacak cenaze namazını müteakip Muratağa Sandallar Şehitliğine Askeri Tören ile defnedilmelerini onayladı.

 

 YASA TASARI ve ÖNERİLERİ:

HAYVAN REFAHI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ: TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli tarafından sunulmuştur. 20 gün içerisinde görüş ve önerileri olanlar bunları yazılı olarak sunabileceklerdir.

Yasanın genel gerekçesinde; 1978 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine uyumlu bir yasal düzenleme ile “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.” ve “Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptirler. Bir hayvan türü olan insan, diğer hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.” hükümlerinin hayata geçirilebilmesi amaçlanmaktadır.

2013 yılında yürürlüğe giren yasa halen daha hayvan hakları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar içermektedir. Hayvanların öldürülmesi veya işkenceye maruz kalması ve sorumlularının cezalandırılması bir yanda dururken, öte yandan ülkemizde hayvan deneyleri de gündeme gelmiştir. Hayvan deneylerini tümüyle yasaklamak amaçlanmaktadır. Hayvanların acil durumlarda öldürülmesi maddesi yeniden ele alınmalıdır. Cezalar işlevsel ve ıslah edici duruma getirilmelidir. Belediyeler tarafından toplanan hayvanların başka bir belde sınırına ya da ormanlık alana veya yaban hayata bırakılması sorunları çözmemekte aksine artırmaktadır. Zorunlu hallerde uygulanacak ötenazi tek bir veterinerce değil 3 veterinerce kararlaştırılmalıdır. Barınaklar yetkili veterinerlerce denetlenmelidir. Belediyeler hayvan hakları ihbar hattı oluşturmalıdır. Çalıştırılan hayvanlarla ilgili özel kurallar konarak yükümlülükler getirilmesi Hayvan Refahı Yasası’nı daha ileriye taşıyacaktır.

Yasa 17 maddede değişiklik öngörüyor.

 

İŞ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ: TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli tarafından sunulmuştur. 20 gün süre ile görüş ve önerilere açıktır.

Yasa önerisinin genel gerekçesinde özetle; Anayasa’nın 53 üncü maddesi “Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.” demekle birlikte, pratikte özel sektör çalışanlarının bu hakkı kullanması ve sendikalaşması mümkün olmamakta, bu yöndeki girişimler baskı ve tehditle veya işten çıkarmayla sonuçlanmaktadır. 11/1993 ve 13/1993 sayılı yasalarla iç hukukun bir parçası haline gelen 87 ve 98 numaralı ILO Sözleşmeleri de örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını ve sendika özgürlüğünü tanımakta ve Devlete, çalışanların bu hakları özgürce kullanması için gereken önlemleri alma ödevini vermektedir.

Bilhassa özel sektör çalışanlarının en temel insan haklarını ve çalışma yaşamı haklarını kullanabilmesinin tek yolu sendikasız çalışmanın yasak olmasıdır. İş Yasası’na göre işverenlerin, eski hükümlüleri veya şehit ailelerini çalıştırma yükümlülüğü bulunduğu gibi sendikalı işçi çalıştırma zorunluluğu da konmalıdır. Ancak bu şekilde Anayasal özgürlükler hayata geçebilecek, insan hakları, örgütlenme hak ve özgürlüğü daha ileri gidebilecek, iş kazaları azalacak, iş verimi ve huzuru sağlanacak ve zamanla toplumun temel insani ihtiyaçları karşılanarak bilim, kültür, sanat, politika gibi başka alanlarda da toplumsal ilerleme sağlanabilecektir. Toplam 8 değişiklik öngörülmektedir.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASA TASARISI: Şu an yürürlükte olan mevcut yasada eksiklikler saptanmış olup ayrıca Ar-Ge konusunda hazırlanmış olan yasa tasarısı ile bu yasanın uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ar-Ge, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartları yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknolojik yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek veya ileri teknoloji sağlayacak KKTC ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetim esasları ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının yürürlükten kaldırılmasını öngören bu yasa hazırlanmış bulunmaktadır. Değişiklikler 18 maddeden ibarettir. 20 gün içerisinde yasa ile ilgili görüş ve önerilerinizi Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilirsiniz.

 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ YASA TASARISI: Yasanın genel gerekçesine göre; Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standartının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla KKTC Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim, usul ve esaslarını düzenleyen bu yasa tasarısı hazırlanmıştır. Değişiklikler 24 maddeden oluşmaktadır.

 

65/2005 SAYILI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI TAHTINDA FAALİYET GÖSTEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLENLERE ÖĞRENİMLERİNE DEVAM EDEBİLME HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN (GEÇİCİ KURALLAR) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI: Bu değişikliğin amacı; Bu yasa kapsamına giren kişilere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1 (bir) yıllık süre içerisinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde kendilerine yükseköğrenimlerini tamamlama hakkı verilir. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 3 ay içinde bu yasadan yararlandırılırlar.

 

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ TARAFINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILMIŞ OLAN İKİ BİN STERLİN VE ALTINDAKİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE, 1 EYLÜL 2018-30 KASIM 2018 DÖNEMİ AYLIK KİRA ÖDEMELERİNİN DÖVİZ KURUNUN SABİTLENMESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME: Bu kararname birikmiş kira borçlarını kapsamamaktadır. yıllık peşin kira sözleşmesi olanları kapsamamaktadır. Süresi sadece 3 aydır. 1 STG : 6.31 TL, 1 EURO : 5.60 TL ve 1 USD : 4.75 TL olarak sabitlenmiştir.

 

LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI madde 5 altında ilan: Bu tarife ile alınan ücretler için USD kuru 31.12.2018 tarihine kadar 4.90 TL olarak sabitlenir ve mezkur ücretler sabitlenmiş kurdan hesaplanarak tahsil edilir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı