Gelir dağılımında sıfır noktası…

4 Ekim 2013 Cuma | 10:30
Kıbrıs Town Houses

Gelir dağılımı, ülkelerin ekonomik anlamda gelişmişliği ve bu gelişimin bireylere ekonomik anlamda yansıması ve gelir dağılımı seviyesinin belirlenmesini hedef alan bir ekonomik aktivite olarak özetlenebilir. Gelir dağılımı genellikle Gini Katsayısı dediğimiz ölçüm tekniği uygulaması ile rakamsal olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.
Katsayısının tespitinde birtakım teknik analizler kullanılmakla birlikte, gelir dağılımı seviyesinin sürekli ve dönemsel olarak ölçülüp analiz edilmesi, ülke ekonomilerinin gelir düzeyindeki adalet duygusunun da üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
Bu nedenle ekonomik gelişimi bazı istatistiki verilerle destekleyip, bilimsel analizlere dayandırırsak, nereye gittiğimizi daha iyi görme fırsatı buluruz. Örneğin Türkiye’deki uygulamaları değerlendirdiğimizde, 2006 yılından bu yana Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması çatısı altında hazırlanan bu tür ekonomik veriler, dönemsel olarak kamuoyu ile paylaşılmakta ve değerlendirilmektedir.
Ülkemiz açısından konunun hassasiyeti çok iyi algılanıp, sivil toplum veya bazı ekonomistlerin yapmış olduğu çalışmaların dışında kurumsal anlamda ve devlet nezdinde hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.
Yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi, gelir dağılımının ölçüsü olarak kullanılan Gini katsayısı, 0 ile 1 arasında değerler alan ve katsayının 0’a yaklaşması gelir dağılımdaki düzelmeye, 1’e yaklaşması ise gelir dağılımdaki bozulmayı göstermektedir. Bu nedenle verilerin bu tür katsayılarla desteklenmesi, kısa- orta ve uzun vadeli ekonomik yapılanma ve planlamanın etkinliğini de artırmaktadır. Bu tür ekonomik verileri analiz edebilme adına öncelikle ülke olarak gelir dağılımda bulunduğumuz seviyeyi tespit etmemiz gerekmektedir.
Genel anlamda bakıldığı zaman, ekonomik olarak ülkelerin gelişmişliğinin sağlanılması yanında, bahse konu etkenlerin de gelir dağılımına doğrudan etkili olduğu gerçeği ile özellikle eğitim, iş deneyimi, piyasadaki rekabet koşulları, bölgelerarası gelişmişlik unsurlarının geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.
Bu nedenle yukarıdaki etkenlerin de devreye alınması ve belirli plan ve program çerçevesinde sürecin değerlendirilmesi, makroekonomik dengelerin kalıcı ve istikrarlı bir yapıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.