Fenerbahçe, yeni Alex'ni buldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Kasım 27, 2022
Spor

Fenerbahçe, yeni Alex’ni buldu

Fenerbahçe

 

Eski aşk alevlendi. Fenerbahçe, Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla'ya yine kanca attı. Geçtiğimiz sezon da takımın Brezilyalı kaptan Alex De Souza’nın gönderilmesinden sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın bir süre ilgilendiği başarılı oyuncuyu, kulübü Bursaspor ısrarla bırkmak istememişti. Ancak dün konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla kulübe ayrılmak istediğini bildirince Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.


“Batalla’nın psikolojisi bozuldu”

Ba­tal­la'nın ay­rı­ca bir sü­re­dir Fe­ner­bah­çe'yi git­mek is­te­di­ği ve bu ne­den­le Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­ti­me ta­vır al­dı­ğı id­di­a edil­di. İda­re­ci­ler, de­ne­yim­li ho­ca­ya Ba­tal­la'yı kad­ro­sun­da gö­rüp gör­mek is­te­me­di­ği­ni sor­du. Alex'in gi­di­şin­den son­ra ta­kım­da li­der oyun­cu ek­sik­li­ği­ni bir hay­li faz­la his­se­den Ya­nal, "Ne­den ol­ma­sın ka­li­te­li bir oyun­cu" ya­nı­tı­nı ve­rin­ce Fe­ner­bah­çe, Bur­sas­por ile te­ma­sa geç­me ka­ra­rı al­dı.

Ara trans­fer­de bu işi nok­ta­la­mak is­te­yen Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, do­lu olan ya­ban­cı kon­ten­ja­nı­nı bo­şalt­mak için de for­mül bul­du. İlk etap­ta Ya­nal'ın ge­li­şiy­le bir­lik­te ade­ta for­ma­yı unu­tan Yo­bo, ara trans­fer­de ya sa­tı­la­cak ya da Pre­mi­er Lig ekip­le­ri­ne  ki­ra­la­na­cak. Ay­nı şe­kil­de hem kon­ten­jan so­ru­nu hem de form­suz­lu­ğu ne­de­niy­le sü­rek­li tri­bü­ne çık­ma zo­run­da ka­lan Kad­lec'in de sa­tıl­ma­sı­na sı­cak ba­kı­lı­yor.

Sa­rı-La­ci­ver­ti­ler, önü­müz­de­ki gün­ler­de ön­ce Ba­ta­la'nın me­na­je­riy­le bir ara­ya gel­dik­ten son­ra bon­ser­vis şart­la­rı­nı ko­nuş­mak için Bur­sas­por yö­ne­ti­miy­le de bir ara­ya gel­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Bu ara­da Baş­kan Er­kan Kö­rüs­tan, Ba­tal­la ile ko­nuş­tuk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Ken­di­si­ne ‘Eğer so­run­la­rın var­sa se­ni izin­li sa­ya­lım’ de­dim. Ço­cu­ğun ka­fa­sı­nı karş­tı­rı­yor­lar. Ba­tal­la ar­ka­daş­la­rı­na say­gı­sız­lık et­miş­tir. Onun psikolojik durumu şu an için iyi değil. Bursaspor forması o kadar ucuz değil. Bu yap­tı­ğı kesinlikle ce­za­sız kal­ma­ya­cak­tır” de­di. Bu ara­da ta­raf­tar­lar­da ku­lü­bün te­sis­le­ri­ne gi­de­rek yö­ne­ti­mi Ba­tal­la ko­nu­sun­da pro­tes­to et­ti.

Arjantinli'nin ayrılış öyküsü

Ka­sım­pa­şa ma­çın­da for­ma giy­me­ye­ce­ği­ni yö­ne­tim ku­ru­lu­na bil­di­ren Ba­tal­la, 18 Ka­sım'da me­na­je­ri ara­cı­lı­ğıy­la ala­cak­la­rı­nı is­te­di. Yö­ne­tim­de ay­nı gün 740 bin li­ra öde­me yap­tı.  Ar­jan­tin­li oyun­cu da o gün ak­şam an­tren­ma­nı­na ka­tıl­dı. Ye­şil-Be­yaz­lı ku­lüp­le yıl­lık 1,8 mil­yon euroya söz­leş­me im­za­la­yan Ba­tal­la'ya son 4 ay­da 1,1 mil­yon euro öden­di­ği öğ­re­nil­di.

Ku­lüp­ten ala­ca­ğı kal­ma­yan Ba­tal­la, Bur­sa'da mut­lu ol­ma­dı­ğı­nı öne sü­re­rek dün de yi­ne me­na­je­ri ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­ci­le­re, Ka­sım­pa­şa ma­çın­da for­ma giy­mek is­te­me­di­ği­ni ve bu ne­den­le mü­sa­ba­ka ön­ce­si kam­pa ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­miş­ti.

Ku­lüp­ten ala­ca­ğı kal­ma­yan Ba­tal­la, Bur­sa'da mut­lu ol­ma­dı­ğı­nı öne sü­re­rek dün de yi­ne me­na­je­ri ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­ci­le­re, Ka­sım­pa­şa ma­çın­da for­ma giy­mek is­te­me­di­ği­ni ve bu ne­den­le mü­sa­ba­ka ön­ce­si kam­pa ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­miş­ti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar