Köşe Yazarları

Boşananlar artık boşandığı kişinin soyadını kullanmayacak!


Bu hafta özetleyeceğimiz Resmi Gazete’ler; 18, 19, 22, 23, 24 Ekim 2018 tarihli ve 154, 155, 156, 157, 158 sayılı olup toplam 56 sayfadan oluşmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine, Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak seçim için aday olmak isteyenlerin, 2 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Meclis Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu aldığı kararla; Karpaz’ın Sipahi köyünde bulunan Ay Triada (Ay Trias) Bazilikasının mozaiklerinin bakımı ile ilgili sunulan projenin, Gazimağusa Bölge Şube Amirliğinden bir arkeolog ve daireden de konzervasyon uzmanının bulundurulması koşulu ile onaylamıştır.
 • Trafik Dairesi için, III. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi münhaline çıkıldı. Başvurular, 19 Ekim-21 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Sınav 30 Aralık 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sonradan yapılan bir düzeltme ile sınava başvuru tarihleri 19 Ekim-21 Kasım ve sınav tarihi de 16 Aralık 2018 tarihi olarak değiştirilmiştir.
 • Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası hazırlanarak halkın yirmi gün süre ile bilgisine sunuldu. Bu değişiklik dar kapsamlı bir AF öngörüyor. Bu değişiklikten sonra; geçmişte öğrenci kaydı bulunup da bu statüsünü devam ettiremediğinden dolayı cezaya düşen, fakat şu anda öğrencilik statüsüne devam etme niyetinde olan kişiler, KKTC yurttaşı bir kişiyle evlenip de yurttaşlığa başvurma hakkı kazanmış, fakat geçmişten kalan para cezası nedeniyle bu başvurusunu ileri götüremeyen kişiler ile 18 yaşından önce KKTC’de bulunan ve herhangi bir izin çıkarmaksızın 18 yaşından sonra KKTC’de bulunmaya devam ettiği için cezaya düşmüş olan kişiler yararlanacaktır.
 • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü, Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) yarışma sınavı sonuçlarını açıkladı.
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Plan Proje Müdürü Ahmet Aydın bu görevden alınarak, Trafik Dairesi Müdürü olarak atanmıştır.
 • Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanarak yasalaşmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasanın amacı; gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemlerini kullanarak, kamu yararı için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesini, güvenliğin sağlanmasını ve korunmasını, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, suçluların tespitini, suçla ilgili delillerin elde edilmesini, trafik güvenliği ve kontrolünü sağlamaktır. Kapsamı ise; ülke genelindeki kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla, meydan, kara yolları, cadde, park gibi yerlere ve ticaret, finans, eğlence, eğitim ve konaklama faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlarda kurulan bilişim sistemleri ile ilgili düzenlemelerdir.
 • KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile T.C. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası da Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yayınlanmıştır. Yasanın amacı; ticaretteki teknik engellerin ortadan kaldırılması için, TSE’nin faaliyet alanları arasında bulunan standardizasyon, kalibrasyon uygunluk değerlendirmesi, eğitim, muayene, gözetim, laboratuvar hizmetleri ve deney faaliyetleri ile ilgili tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve programların oluşturulmasının sağlanması amacıyla; 20 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan protokole, KKTC yönünden yasal işlerlik kazandırmaktır.
 • KKTC Hükümeti ile T.C. Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak, Resmi Gazete’de ilan olunmuştur. Yasanın amacı; KKTC sınırları içerisinde güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin artırılması, hava, kara ve deniz hudut kapılarında güvenliğin en üst düzeye çıkarılarak bu kapılardan giriş-çıkış yapan insanların, araçların ve konteynerlerin insan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu, silah veya patlayıcı maddelere karşın arama ve kontrolünün en üst seviyeye çıkarılmasıdır.
 • C. Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu. Yasanın amacı; iki hükümetin yetki alanları dahilinde ve ulusal mevzuatları uyarınca, T.C. ve KKTC’nin tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve ticari işletmeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmektir.
 • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) alımı için başvuruda bulunanların sözlü yarışma sınav sonuçlarını yayınlamıştır.
 • Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın verdiği yetki uyarınca, 2019 ilkbahar ürünü patates üretiminde patates üretiminde, üreticilerin ihtiyaç duyacakları 350 ton tohumluk patates alımı için TÜK’ün görevlendirilmesine ve alım için yapılacak ihalenin, üç aylık bir süre için ihale kurallarının UYGULANMAMASINA yönelik çıkarılan Yasa Gücünde Kararname esaslarında yapılmasını kararlaştırılmıştır.
 • Cumhuriyet Meclisi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara DAYANMADIĞINI, isnadın CİDDİ olduğunu, Cumhuriyet Meclisi ve milletvekillerine olan güvenin SARSILMAMASI ve bu güvenin GÜÇLENDİRİLMESİ, yargının işini yapması ve adaletin SAĞLANMASI gerektiğini gözeterek, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Bu isabetli kararın dileyelim ki arkası gelsin! Sırada bekleyen kararlar da geçip yargıya havale edilsin!
 • Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanarak hükümet tarafından meclise sunuldu. Yasada ivedilik olduğundan görüş ve önerilere 7 gün süreyle açık kalacak. 2015 yılında yapılan değişiklikle birlikte, evlenen kişilerin ve çocuklarının soyadlarına ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmış veya mevcut yasadaki bir takım düzenlemeler ise kaldırılmıştı. Özellikle, boşanan kişilerin soyadlarına ilişkin düzenleme tamamen kaldırılırken, yerine herhangi bir düzenleme yapılmayarak, yasal boşluk doğmasına sebep olunmuştur. Dolayısı ile, mezkur değişiklik yasasından sonra, boşanan tarafların eski soyadlarına dönmeleri imkanı ortadan kalkmış ve tarafların boşandıkları kişinin soyadını taşımaya devam etmesi yasal mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Demokratik olarak da kabul edilemeyecek bu durumu ortadan kaldırmak zarureti doğmuştur. Diğer taraftan, 2015 değişiklik yasasının öngördüğü bazı düzenlemelerin geçici nitelikte olması ve 3 yıllık süreye tabii olması, kişilerin soyadlarına ilişkin düzenlemelerden faydalanmalarına engel olmaktaydı. Bu durum bilhassa yurt dışında evlenen veya yaşayan kişilerle ilgili ciddi sorunlar yaratmaktaydı. Uzun süredir gündemi meşgul eden bir sorun da böylelikle çözülmüş oluyor. Yasanın 2015 değişikliğini hazırlayanlara göre, böyle sorunların yaşanmaması gerektiği, yasa gerekçesine bakılsa idi bunun açıklıkla anlaşılacağı söylenmekte idi. Öyle veya böyle nihayette bir anomali ortadan kalkıyor. Bu değişiklik için ivedilik de alınmış bulunuyor.
 • HAYAT PAHALILIĞI DURDURULDU: Gerekçe şu ve çok tehlikeli; Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı ile ilgili Anayasa’nın 66’ncı maddesi “Devlet, bu Anayasa’da belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü uyarınca, ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak, 2018 mali yılında esas yasa kapsamına giren ilgililere, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını düzenleyen; Kamu Görevlileri Yasası’nın 25’inci maddesi, Emeklilik Yasası’nın 31’inci maddesi, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası’nın 36’ncı maddesi, Öğretmenler Yasası’nın 53’üncü maddesi, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 40’ıncı maddesi, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’nın 24’üncü maddesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 23’üncü maddesi, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nın 28’inci maddesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 51’inci maddesi, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 9’uncu maddesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın geçici 8(4) maddesi, Sosyal Güvenlik Yasası’nın 110’uncu maddesi, 3 ay (Ekim, Kasım, Aralık) süreyle durdurulması amacıyla, 12 adet Yasa Gücünde Kararname düzenlenmiştir. Anayasa’nın 66’ncı maddesini bu kadar kolay uygulamaya sokmak, dar gelirliler için büyük tehlike yaratmaktadır. Bu uygulama işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir.
 • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 2 adet, Sivil Savunma İdari Memuru kadrosu ilan etmiştir.
 • İlkokul ve okul öncesi öğrencilerin taşındığı okul araçlarında, sürücü yardımcısı olarak görevlendirilecek kişilerle, bireysel hizmet sözleşmelerinin yapılabilmesi ve böylece öğrenci taşımacılığına yönelik hizmet alımlarında, rekabet şartlarının oluşmaması sebebiyle, gerçek bedelin çok üstünde oluşan hizmet alımlarının, bireysel hizmet sözleşmeleri şeklinde yapılarak yarı yarıya tasarruf sağlanmasını amaçlayan Yasa Gücünde Kararname çıkarılmıştır.


Etiketler

Benzer Haberler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı