Teknolojik değişim ve gelişime hazır mıyız?

31

Yukarıdaki başlıkta da belirtmiş olduğum ve ekonominin genelini ilgilendiren teknolojik gelişim ve bu tür süreçler, ülkelerin kalkınma seviyesi ve çağdaş toplum seviyesini yakalama adına da önemli etkenlerin başında gelmektedir. Giderek artan ve acımasızca rekabete sahne olan özel sektörün de, bu tür yenilikleri yakalaması, sürekli düşüş eğiliminde olan kar marjlarının da firmalara olumsuz etkisini azaltıcı yönde katkı sağlayacaktır.
Geçmiş dönemlerde yaşanmış olan ekonomik krizler, özellikle firmaların teknolojiye bakış açısını değiştirmiş ve teknolojik altyapının gelişmesine daha fazla önem verir noktaya gelinmesine neden olmuştur.
Teknolojik yenilik ve değişimi yakalayabilen firma ve ülkeler, yeni dönemde mali bünyelerini sağlıklı yapılandırma adına büyük yol almaktadır. Gelinen süreçte birçok üretim teknikleri oluşturulmuş ve rekabet gücünü artırıcı tedbirler, eş zamanlı olarak sürece dahil edilmiştir.
Özel sektör ve ülkelerin ekonomik büyüme süreçleri de bu tür teknolojik altyapının gelişmesi ile doğrudan orantılıdır. Genellikle gelişmiş ülkelerde görülebilen bu tür açılımlar da, teknolojik yeniliklerin yakalanması adına büyümenin itici gücü olarak da değerlendirilmektedir.

KKTC ekonomisi açısından da olayı değerlendirdiğimiz zaman, mal ve hizmet üretiminde teknolojiden üst düzeyde faydalanma, sağlıklı büyüme ve gelişmenin de önünü açacaktır. Şu an gerek kamu, gerekse özel sektörün teknoloji kullanımı çok fazla üst seviyede bulunmamaktadır. Bu tür teknolojik gelişim ve değişimlerde her zaman için özellikle kamu kesiminde birçok işsizliğin ortaya çıkacağı ve insanların işsiz kalacağı korkusu yaşanmaktadır. Fakat olayı ülkeye ve sektöre katma değer yaratma ve bunun verimliliğe dönüştürülmesi seviyesini de irdelediğimiz zaman, mevcut iş potansiyellerin verimlilikle birlikte artış eğilimi göstermesi, ekonomideki pastayı büyütüp, yeni iş imkanlarının yaratılmasına neden olmakta ve sektördeki iş gücü ve çalışma yaşamına yeni ivme kazandırmaktadır.
Bu tür teknolojik altyapıların gelişmesi vizyonu ile strateji geliştiren ülkeler, tedbir amaçlı aşağıdaki etkenlerden de faydalanmaktadır;
i-Nüfus artış hızının dengelenmesi ve iş gücünün ekonomideki dengelerin korunması adına geliştirilmesi
ii-Esnek çalışma saatlerinin getirilmesi
iii-Teknolojik altyapının gelişmesi ile özellikle otomasyon sistemlerinin geliştirildiği ortamlarda, potansiyel yeni işlerle ilgili gerekli eğitim düzenlemesinin yapılması.
Bu nedenle yukarıda saymış olduğum nedenlerden ötürü, teknolojiden uzak kalıp yeniden yapılanma sürecinde kendimizi yeterli seviyede geliştirmezsek, hem global ekonomi ortamında gerekli rekabet seviyesinin yakalanamaması, hem de verimlilik açısından ekonomi üzerinde birçok olumsuz etkenle karşı karşıya kalırız. Özel sektörün bu konuda teşvik edilmesi ve teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesine karşılık, gerek hibe, kredi, gerekse vergi muafiyetleri ile desteklenmesi, sektörün sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır.