Reel Sektör Danışma Kurulu çalışıyor

0

Reel sektör danışma kurulu, reel sektörün geliştirilmesi ve sorunlarının tespiti ile ilgili çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak amacıyla 20 Mart 2013 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile oluşturulan 3 kuruldan biridir. Diğer 2 kurul da “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu” ve “Ekonomik Koordinasyon Kurulu”dur. Bu kurullar, 2013-2015 ekonomik programı çerçevesinde oluşturulmuşlardır.
Reel Sektör Danışma Kurulu, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği, YÖDAK ve Çiftçiler Birliği olmak üzere 5 reel sektör temsilcisi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinden ve 2 akademisyenden oluşmaktadır. Kurul, kendi arasında yaptığı seçimle bakanlığa Ticaret Odası temsilcisini seçmiştir.

Reel Sektör Danışma Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:
Reel sektörün geliştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, iş yapabilirliğinin geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak ayrıca kamu kurumlarının reel sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilecek vergi, harç, gümrük, ticaret vb. düzenlemelerini, inceleyip önerilerde bulunmak.
Kurul, çalıştığı her konu hakkındaki sonuçları bir rapor halinde Ekonomik Koordinasyon Kurumu’na sormakla da yükümlüdür.

Bu görev, sorumluluklar ve kadrosuyla Reel Sektör Danışma Kurulu 14 Mayıs 2013 tarihinden beridir düzenli olarak her 2 haftada bir toplanarak, gündemindeki konuları görüşerek değerlendirmekte ve rapor haline getirmeye çalışmaktadır.
Yapılan ilk çalışmalarla ilgili olarak da Reel Sektör Danışma Kurulu Başkanı, 2 Temmuz 2013’te Başbakan ile birlikte 4 bakanın oluşturduğu ve ilk kez toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na bilgi verdi, görüş ve önerilerini sundu.
Sunulan bu görüş ve önerileri detaylı bir şekilde inceleyen Ekonomik Koordinasyon Kurulu da, Reel Sektör Danışma Kurulu önerilerini de dikkate alarak kararlar üretti. Bu kararların başlıcaları şunlardır:
-İthalat prosedürünün basitleştirilmesi
-İhracat ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması
-Vatandaşların devlet dairelerine verdikleri dilekçe ve başvurulara yasal süre içinde yanıt verilmesi
-Tapu Dairesi’ndeki, vatandaşa verilen hizmet sürelerinin artırılması
-Yabancıların gayrimenkul mal alımlarındaki işlemlerinin hızlandırmak ve tıkanıkların giderilmesi
-KKTC genelinde kumsalları da kapsayan bir çevre seferberliği başlatılması
Nitekim bu konulardaki çalışmalar hükümet tarafından süratle başlatılmış ve bu konulardaki önemli gelişmeler kaydedilerek birçoğu hayata geçirilmiştir.
Bunun sürekli ve artarak devam etmesi ülkemiz reel sektörü oluşturan kurum ve kuruluşlara önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Reel Sektör Danışma Kurulu’nu oluşturan reel sektör temsilcileri, örgütsel kazanımları bir kenara bırakarak kamu temsilcileriyle de iş birliği içinde ortak paydada buluşabilmeli ve ülkenin tüm Reel Sektör kuruluşlarına katkı sağlayarak ülke gerçeklerini dikkate alan, sürdürülebilirliği olan hedef ve öneriler geliştirmelidirler.
Reel Sektör Danışma Kurulu’nun KKTC ekonomisinin gelişip, büyümesi, daha fazla katma değer ve istihdam yaratması için üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim. Çalışmalarında daha etkin ve verimli olmaları, yapacakları tespit ve önerilerin dikkate alınıp, uygulamaya geçmesi, icraata dönüşmesiyle artacak ve motivasyon sağlayacaktır.
Rekabet gücünün artırılması, iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, finansal erişimin kolaylaştırılması, kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, kırsal kalkınmanın sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi temel hedefler, yapılan çalışmalar sırasında mutlaka gözönünde bulundurularak dikkate alınmalıdır.
Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve hükümet, Reel Sektör Danışma Kurulu’nu motive edip, kurulun ürettiği raporları dikkate alıp, uygulamaya koyduğu ölçüde ülke ve reel sektör içinde destek görecektir. Yapılacak icraat ve eylemler tüm ülkeye ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.